Obnovenie vyučovania od 1.6.2020

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 vydaného v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a na základe Rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici č. OU-BB-OS1-2020/005699-023 vydaného 25.5.2020  sa obnovuje od 1.6.2020 školské vyučovanie v našej škole.

 

I. Prevádzka školy

 

 1. Školské vyučovanie sa začína 1.6.2020.
 2. Brána školy bude otvorená od 7.30 hod.
 3. V čase od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude vyučovanie v škole prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín v počte 4 hodiny denne, a to od 8.00 hod. do 11.40 hod.
 4. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí bude prebiehať denne od 11.40 hod. do 15.15 hod.
 5. Žiaci školy budú rozdelení do skupín, v ktorých ich vzhľadom na priestorové možnosti jednotlivých tried v škole bude najviac 5. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku.
 6. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.
 7. Trieda, v ktorej bude prebiehať výchovno-vzdelávacia činnosť, bude upravená tak, aby žiaci mali medzi sebou rozostupy podľa priestorových možností triedy.
 8. Ráno pri príchode žiakov do školy vykoná jeden poverený zamestnanec ranný zdravotný filter každému žiakovi pri vstupe do budovy školy.
 9. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v škole žiaci do školy prichádzajú  a odchádzajú len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.
 10. V prípade, že bude ráno žiakovi nameraná zvýšená teplota, do budovy školy nemôže vstúpiť, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

 

II. Povinnosti žiakov

 

 1. Žiak prichádza do školy s rúškom na tvári. Prinesie si so sebou náhradné rúško, ktoré si odloží v triede do lavice.
 2. Pri vstupe do areálu školy (na školský dvor) ráno žiak so sprevádzajúcou osobou stoja v rade a dodržujú bezpečný odstup od ostatných (odstupy sú vyznačené na zemi), kým poverený zamestnanec nezmeria žiakovi teplotu..
 3. Žiak si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom na to určeným.
 4. Počas pobytu v škole si žiak umýva ruky podľa potreby bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami (podľa vyvesených piktogramov).
 5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
 6. Pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 7. Pedagogickí zamestnanci organizujú presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane nich samotných.
 8. Vyučovanie prebieha v dvoch blokoch. Počas prestávky medzi jednotlivými blokmi sa žiaci nepohybujú po budove školy, sú vo svojej triede, povolené majú ísť na toaletu.

 

III. Povinnosti zákonných zástupcov

 

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
 2. Do školy prichádza žiak ráno so zákonným zástupcom alebo inou osobou žijúcou so žiakom v spoločnej domácnosti (napr. starším súrodencom). Sprevádzajúca osoba odovzdá žiaka poverenému zamestnancovi pri vstupe do budovy školy, ktorý vykoná ranný filter. Sprevádzajúca osoba odchádza až po vykonaní ranného filtra. V prípade, že je žiakovi nameraná zvýšená teplota, žiak nesmie vojsť do budovy školy a so sprevádzajúcou osobou odchádza domov.
 3. Zákonným zástupcom ani iným sprevádzajúcim osobám nie je povolený vstup do budovy školy.
 4. Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti alebo po skončení činnosti v školskom klube detí si zákonný zástupca alebo iná osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti dieťa prevezme z rúk pedagogického zamestnanca.
 5. Zákonný zástupca:
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

IV. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 

 1. V čase od 1.6.2020 do 30.6.2020 výchovno-vzdelávací proces na škole neprebieha podľa Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu.
 2. Výchovno-vzdelávací proces prebieha od 1.6.2020 do 30.6.2020 podľa upraveného rozvrhu hodín v počet 4 hodiny denne (dva vyučovacie bloky).
 3. V prípade priaznivého počasia prebieha vyučovanie v exteriéri, a to na školskom dvore, príp. v blízkom okolí školy. Výchovno-vzdelávací proces v exteriéri bude zabezpečený tak, aby sa jednotlivé skupiny žiakov nemiešali, a aby boli dodržané dostatočné rozostupy.
 4. Obsah vzdelávania je zameraný na opakovanie a prehlbovanie učiva prebraného k 16.3.2020, kedy bolo prerušené vyučovanie na školách. Nové učivo sa nepreberá. Obsah predmetov, ktorý ostane neprebraný, bude presunutý do ďalšieho ročníka.
 5. Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude zameraná na:
 • rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov,
 • rozvoj čitateľských zručností, matematických zručností, komunikačných zručností,
 • budovanie sociálnych vzťahov v kolektíve,
 • didaktické hry, pohybové aktivity,
 • rozvoj zručností zamestnancov pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý.
 1. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
 2. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 3. V čase od 1.6.2020 do 30.6.2020 sa nerealizuje písomné a ústne skúšanie.
 4. V čase od 1.6.2020 do 30.6.2020 sa telovýchovné aktivity v telocvični nerealizujú.
 5. Do konca školského roku 2019/2020 škola neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Taktiež neorganizuje žiadne školské exkurzie a výlety.
 6. Žiaci, ktorí nenastúpia 1.6.2020 do školy  sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou. Vyučujúci im tak, ako v čase od 16.3.2020 do 29.5.2020, budú pripravovať učebné úlohy, ktoré 1 x do týždňa (spravidla v utorok) budú doručovať žiakom poverení pedagogickí zamestnanci. Zároveň budú od žiakov preberať vypracované úlohy za predchádzajúci týždeň. Títo poverení pedagogickí zamestnanci pri každej návšteve rodín majú na tvári rúško a na rukách jednorázové rukavice.

 

V. Stravovanie

 

 1. Stravovanie žiakov našej školy bude aj v mesiaci jún 2020 zabezpečovať Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča v Klenovci.
 2. Pre žiakov našej školy ako externých stravníkov bude školská jedáleň vydávať varenú stravu v jednorázových plastových obaloch.
 3. Pre stravu bude denne chodiť poverený zamestnanec našej školy. Dovezie ju do školy a bude rozdaná žiakom.
 4. Žiaci budú konzumovať obed priamo v triedach, kde prebiehalo vyučovanie.
 5. Príbor budú mať žiaci zabezpečený našou školou. Tento sa po použití bude zbierať do určenej nádoby.
 6. Poverený zamestnanec (spravidla upratovačka) zabezpečí dôkladné umytie použitých príborov.
 7. Nezjedené zvyšky jedál budú uložené do určenej nádoby na biologický odpad, ktorú nám dodá školská jedáleň. Tento odpad bude po obede denne odovzdávaný školskej jedálni.
 8. Použité plastové obaly budú likvidované určeným spôsobom – uložené budú medzi triedený plastový odpad.

 

VI. Postup školy v prípade podozrenia na možné príznaky COVID-19

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti na to určenej (III. trieda) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informuje riaditeľka školy príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.