Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci

Predseda Rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Janka Mrnková
Členovia RŠ
Zástupca pedagogických zamestnancov Anna Koldrásová
Zástupca nepedagogických zamestnancov Ing. Andrea Migaľová
Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Ľudmila Očenášová
Ing. Marta Skřivánková
Zástupcovia rodičov Viera Cibuľová
Jana Drevková