PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

História

V októbri 1950 bola v Klenovci zriadená Osobitná škola s jednou triedou. Riaditeľom školy bol pán Ernest Hlôška.
Po ročnej, až dvojročnej dochádzke boli deti schopné pokračovať v učení v základnej škole.
Od roku 1961 bola v Klenovci 2-triedna Osobitná škola, ktorej riaditeľom bol pán Ján Tomo.
30.júna 1971 bola Osobitná škola v Klenovci zrušená, pretože pán Ján Tomo odišiel do dôchodku a nikto neprejavil záujem pokračovať vo výchove a vzdelávaní mentálne postihnutých detí. Všetci žiaci boli preradení do Základnej školy v Klenovci.
Od roku 1985 bola Osobitná škola v Klenovci znovu otvorená. Riaditeľkou školy bola Mgr. Eva Brndiarová.
V roku 2000 bola Osobitná škola premenovaná na Špeciálnu základnú školu.

Riaditelia školy od jej vzniku:

Sept. 1950-1955 Ernest Hlôška
Sept. 1955-1970 Ján Tomo
August1985-1997 Mgr. Eva Brndiarová
Sept.1997-1999 Mgr. Pavel Kiráľ
Sept. 1999-2008 PaedDr. Mária Migaľová
August 2008 Mgr. Janka Pohorelská