PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

Škola priateľská k deťom


Škola priateľská k deťom - logo

V školskom roku 2011/2012 sme sa rozhodli zapojiť do projektu Škola priateľská k deťom. Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa.

Pre získanie titulu Škola priateľská k deťom musia školy splniť nasledovné kritériá:

1 Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD

Celá škola a celá školská komunita by mala byť informovaná o tom, že ste ako škola zapojili do programu: teda pedagógovia, nepedagogický personál, žiaci, rodičia.

Formy:

 • Web stránka
 • Zápisnica z rady školy
 • Článok v školskom časopise
 • Rozhlasové okienko
 • Informácia rodičom formou mailu od triedneho učiteľa
 • Leták pre rodičov
 • Článok v školskom časopise

2 Školenie pre celý personál školy

Personál školy tvorí okrem pedagógov aj školník, tety kuchárky, pani upratovačka, samozrejme pedagógovia a neodmysliteľne vedenie školy. Je potrebné, aby sa s podstatou programu stotožnilo najmä samotné vedenie školy, a to bolo významným motorom v uplatňovaní programu: poskytovalo dostatočnú podporu koordinátorom programu, motivovalo celý kolektív zamestnancov k zvýšenému oboznamovaniu sa s právami detí a aj s tým, ako ich vnímajú samotné deti.

Pochopenie dôležitosti a významu práv detí je základným predpokladom okrem iného toho, aby učitelia dostatočne skoro vedeli identifikovať signály násilia páchanom na deťoch :šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie. Je potrebné, aby každý zamestnanec vedel, kam sa v prípade problému týkajúceho sa žiaka môže obrátiť, a aby o týchto možnostiach informoval aj samotné dieťa. Preto je nevyhnutné, aby sa na školení zúčastnil celý personál školy.

Predpokladaný časový rozsah min. 90 minút. Školenie by malo pozostávať z častí:

 • UNICEF v skratke, práva dieťaťa, možnosti pomoci deťom
 • Idea programu ŠPD a jednotlivé kritériá
 • Aktivita - ukážka interaktívnej výučby detských práv (film) diskusia

3 Nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty

Nástenka ako jeden z informačných kanálov by mala byť vytvorená hneď na začiatku školského roka a umiestnená na viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch školy, kde bude denne prístupná žiakom, učiteľom, rodičom i všetkým návštevníkom školy. Pre docielenie pocitu bezpečia na vašej škole musia učitelia čo najskôr, dôsledne a opakovanie informovať deti o všetkých dostupných možnostiach kam alebo na koho sa môžu so svojimi problémami obrátiť :telefonické a internetové anonymné linky pomoci, lekár, učiteľ, psychológ, sociálne služby, polícia.

Čo by mala nástenka obsahovať:

 • Práva detí napísané alebo zobrazené formou prijateľnou pre deti
 • UNICEF v rozvojových krajinách
 • Viditeľné umiestnenie čísla Linky detskej istoty 116 111
 • Pravidelné a včasné informácie o aktivitách školy v spolupráci s UNICEF Slovensko
 • Nástenka musí byť aktualizovaná a „živá“, teda zaujímavá a pútavá, ideálne spravená samotnými deťmi… nestačia fotografie nástenky, kde sú umiestnené len plagáty UNICEF

4 Práva detí v školskom vzdelávacom programe

Školský vzdelávací program ako jeden zo základných dokumentov školy musí obsahovať zmienku o zapojení školy do celoročného programu Škola priateľská k deťom. Taktiež jednotlivé oblasti ŠkvP by mali byť v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, teda v zmysle preambuly „v najlepšom záujme dieťaťa“. Princípy Dohovoru sa dajú premietnuť skoro do všetkých oblastí ŠkVP, pričom sa týkajú minimálne strategického smerovania školy, jednotlivých učebných osnov, ako aj výchovných princípov. Ideálnym spôsobom sa postupne môžu preniesť aj do oblasti systému hodnotenia, nastavenia participačných mechanizmov (spoluúčasť žiakov na rozhodnutiach školy), materiálneho zabezpečenia, či ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov. Škola, ktorá je zapojená do programu by mala mať v ŠkVP uvedené, že rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základným smerov stratégie školy.

Výučbu o právach detí je možné zakomponovať do častí:

 • Stratégia (ciele) školy, Vízia, Zameranie školy
 • Škola ako životný priestor
 • Občianske kompetencie žiaka

Školský poriadok ako ďalší zo základných dokumentov školy sa prihovára priamo žiakom a mal by tak byť vytvorený v jazyku, ktorému deti rozumejú, ideálne spolu s nimi. Školský poriadok by mal nabádať k priateľskému správaniu medzi žiakmi, rešpektu, netolerancii šikany a podobne - teda dodržiavaniu práv ostatných.

5 Participácia detí na chode školy

Participácia detí a mladých ľudí na všetkom, čo sa v ich škole deje a čo sa ich týka, je nielen ich právo (článok 12 Dohovoru), ale je jedným zo štyroch základných princípov Dohovoru o právach dieťaťa, reprezentuje podstatu - ducha Dohovoru. Škola priateľská k deťom by mala mať "otvorené" dvere riaditeľne pre každého. Ak vaši žiaci cítia, že ich slová sú pre vás dôležité, naučia sa, že môžu ovplyvňovať veci vo svojom okolí. Deti a mladí ľudia sa budú cítiť sebaistejšie, budujú si sebavedomie, ktoré ich chráni v škole aj mimo školy.

 • Anonymná poštová schránka
 • Otvorené dvere na riaditeľni
 • Spoločné rodičovské združenia

Spoločné rodičovské združenia - teda rodičovské združenia za účasti žiakov, nie konzultačné, sú povinnou súčasťou programu. Ideálne 2 x za školský rok v každej triede. Ich cieľom je otvorená komunikácia a upevnenie vzťahov medzi učiteľom, rodičmi a deťmi, bezprostredné riešenie prípadných konfliktov a lepšie pochopenie na všetkých troch stranách.

6 Zapájať sa do aktivít UNICEF Slovensko

Aktivity sú pre žiakov často ich prvým kontaktom s dobrovoľníctvom a pomáhajú prebudiť či upevniť v deťoch a mladých ľuďoch pocit solidarity voči ich rovesníkom žijúcich v chudobných krajinách a morálne hodnoty práve tým, že sa na nich aktívne sami podieľajú. Školu priateľskú k deťom sa počas roka zapojí do aktivity Školy pre Afriku a tiež do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka. Aktivity ako Škola v krabici alebo Priatelia detí UNICEF sú ďalšími možnosťami ako pomôcť deťom v krajinách s nízkym prímom na obyvateľa. Všetky školy zapojené do programu môžu absolvovať interaktívne stretnutie s vyškoleným Junior ambasádorom UNICEF. 90-minútové stretnutia priamo na vašej škole sú pre žiakov a študentov možnosťou stretnúť sa s vekovo príbuzným, mladým človekom, ktorý im cez rolové hry, aktivity vyžadujúce kreativitu a diskusie priblíži problematiku práv detí a globálnych súvislostí. Je dôležité, aby škola vytvorila priestor pre toto stretnutie s ohľadom na časové možnosti Junior ambasádora.

 • Školy pre Afriku
 • Týždeň modrého gombíka
 • Návšteva Junior ambasádora

Školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 sme sa do projektu „Škola priateľská k deťom“ zapojili do aktivity Školy pre Afriku a to nasledovnými aktivitami:

 • Zorganizovali sme tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň afrického dieťaťa, Deň umývania rúk, Deň vody).
 • Zorganizovali sme divadelné predstavenie pre ostatných žiakov, učiteľov či rodičov za symbolické vstupné.
 • Pripravili sme vlastnoručne vyrobené výrobky v rámci Vianoc.
 • Zorganizovali sme burzu oblečenia.
 • Zorganizovali sme zber papiera.
 • A zapojili sme sa do aktivity Vianoce s Unicef - predaj vianočných pohľadníc

Školský rok 2012/2013

V školskom roku 2011/2012 sme sa do projektu „Škola priateľská k deťom“ zapojili do aktivity Školy pre Afriku a to nasledovnými aktivitami:

 • Zorganizovali sme tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň afrického dieťaťa, Deň umývania rúk.
 • Predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov sme sa zúčastnili akcie v obci "Pokoj ľuďom dobrej vôle.
 • Zorganizovali sme divadelné predstavenie strigy Agáty pre ostatných žiakov, učiteľov či rodičov za symbolické vstupné.
 • Uskutočnili sme burzu oblečenia.
 • Zorganizovali sme zber papiera.
 • Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka.

Slovenský výbor pre UNICEF udelil našej škole na základe splnených kritérií programu v školskom roku 2011/2012 a v školskom roku 2012/2013 titul

„Škola priateľská k deťom“

Ako škola máme právo používať baner s logom UNICEF na našej webovej stránke.

Stali sme sa tak členom celosvetovej rodiny Škôl priateľských k deťom (Child Friendly School)!

Školský rok 2013/2014

V tomto školskom roku sa budeme opäť zapájať do aktivít UNICEF Slovensko. Počas školského roka sa zapojíme do aktivity:

 • Školy pre Afriku
 • Celoslovenská zbierka Týždeň modrého gombíka
Okrem toho absolvujeme interaktívne stretnutie s vyškoleným Junior ambasádorom UNICEF. 90-minútové stretnutia priamo na našej škole bude pre žiakov. Junior ambasádor im cez rolové hry, aktivity vyžadujúce kreativitu a diskusie priblíži problematiku práv detí.