PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

Zelená škola


zelená škola- logo

V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho programu pre materské, základné a stredné školy - Zelená škola.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Zelená škola vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami. Riadi sa podľa metodiky, ktorej jadrom je participácia žiakov vypracovanej podľa systémov environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14 001. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

Žiaci / študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia:

 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy
 2. Environmentálny audit školy
 3. Akčný plán
 4. Monitoring a hodnotenie
 5. Pro-environmentálna výučba
 6. Informovanie a spolupráca
 7. Eko-kódex školy

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia (odporúčané sú 2 školské roky).