Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci a rodičia!

Je tu čas, kedy sa musíme rozlúčiť s letom a s dlhými prázdninami.

Školský rok je za dverami a škola už na Vás čaká.

Školský rok  2020/2021 sa v Špeciálnej základnej škole v Klenovci  

začne v stredu 2. septembra 2020  o 8.30 h.

 

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Každý žiak je povinný priniesť si rúško. Rúškom je povinný mať celý čas prekryté dýchacie cesty.

 

Žiakom bude pri vstupe do budovy odmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Následne hneď vstúpia do svojich tried.

Slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore JE ZRUŠENÉ!!

 

Zákonný zástupca

  • Nevstupuje do vnútorných priestorov školy.
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčené.

ŽIAK

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, aj v triedach, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.

Výnimku z nosenia rúšok majú:

  • žiaci prvého stupňa v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

  • žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. 

Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa musia riadiť podľa danej situácie nariadeniami tzv. semaforu  a dodržiavajú princíp R-O-R (rúško – odstup – ruky).

Prevádzku a vnútorný režim ŠZŠ v Klenovci a ŠKD od začiatku školského roku 2020/2021, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov upravuje Vnútorný predpis č. ŠZŠ-IS-05/2020