Environmentálny akčný plán školy


ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody     pre certifikačné obdobie: 2012/2013 - 2013/2014
EAP bol konzultovaný s: Veronika Müllerová Dátum konzultácie:  
EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom): Katarína Cesnaková Dátum schválenia: 15.4.2013
Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín Indikátor /
Ukazovateľ úspechu
Monitoring /
Postupujeme podľa plánu?
CIEĽ:
Premeniť zelenú časť školského dvora na ekoučebňu do konca apríla 2014
AKTIVITA 1:
grafický návrh ekoučebne
vytvorený žiakmi a učiteľmi delený na náučno-poznávaciu a relaxačnú časť
zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová

T: do 30.3.2013
5 plánov ekoučebne zapojených 80% žiakov II. st. vytvorených 8 plánov ekoučebne žiakmi
AKTIVITA 2:
celoškolská akcia pri príležitosti Svetového dňa vody
powerpointová prezentácia, prednáška a diskusia na tému Voda, vedomostný kvíz o vode, hravé „vodné aktivity“
zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová, žiaci užšieho kolégia

T: 22.3.2013 a 21.3. 2014
fotodokumentácia a článok na webke školy, štyri na 80% správne vypracované vedomostné kvízy, zapojených 80% žiakov školy a 12 pedagógov 22.3. - zorganizovaná celoškolská akcia k Dňu vody, v rámci ktorej prebehli vodné aktivity, bola odprezentovaná powerpointová prezentácia a prednáška a žiaci II.st. sa zapojili do kvízu o vode; všetko je zdokumentované na webovej stránke našej školy
AKTIVITA 3:
hlasovanie za návrh ekoučebne
hlasovanie za najlepší grafický návrh ekoučebne
zodp. žiaci užšieho kolégia

T: do 6.4.2013
1 najzaujímavejší návrh ekoučebne zapojených 80% žiakov ŠZŠ a 12 pedagógov hlasovanie prebehlo v termíne
AKTIVITA 4:
výber plánu ekoučebne
vytvorenie plánu ekoučebne inšpirovaný najlepším žiackym návrhom a zakreslením priestorového rozmiestnenia jednotlivých komponentov"
zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová, Denisa Mináčová a Mária Zigmundová

T: do 12.4.2013
1 plán ekoučebne zapojených 12 pedagógov na grafickom pláne sa stále priebežne pracuje, nakoľko na školskom dvore prebehli určité zmeny;
termín konečného grafického plánu: február 2014
AKTIVITA 5:
Apríl - mesiac lesov ako súčasť prírodovedného učiva
Vytvorenie powerpointovej prezentácie a jej odprezentovanie v rámci vyučovania prírodovedných predmetov
zodp. N. Dovalová, I. Horváthová, L. Bálintová, J. Mrnková, K. Hendlová, D. Mináčová, I. Brndiarová

T: do 30.4.2013 a do 30.4. 2014
powerpointová prezentácia na tému les, 1 odučená prídodovedná hodina s využitím prezentácie v každej triede, zapojených 80% žiakov a 7 zapojených pedagógov 1. časť aktivity - powerpointová prezentácia v škol.roku 2012/2013 bola odprezentovaná pedagógmi v termíne
AKTIVITA 6:
súťaž o najkrajšiu nástenku, plagát s tematikou lesa
vyhotovenie plagátu žiakmi a následné vyhodnotenie najkrajších diel žiakmi kolégia
zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová, žiaci užšieho kolégia

T: do 30.4. 2013 a do 30.4. 2014
7 najkrajších plagátov s tematikou lesa, zapojených 80% žiakov školy a užšie kolégium 7 najkrajších vybratých plagátov bolo súčasťou nástenky výtvarných prác vo vestibule školy
AKTIVITA 7:
TýžDeň Zeme u nás v škole

proenvironmentálne zameraná výučba počas celého týždňa zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie pri príležitosti Dňa Zeme - powerpointová prezentácia na tému Deň Zeme vytvorená a prezentovaná žiakmi kolégia na prírodovedných predmetoch, objavovanie a čistenie nelegálnych skládok, výsadba zelene v školskom areály, recyklovýrobky - výstava a módna prehliadka recyklomódy
zodp. powerpointová prezentácia - žiaci užšieho kolégia

nelegálne skládky - Ivana Horváthová, Katarína Hendlová

výsadba zelene - Iveta Brndiarová, Mária Zigmundová

recyklovýrobky - Lýdia Bálintová, Denisa Mináčová

T: 22.4. - 26.4.2013
fotodokumentácia a článok na webke školy, powerpointová prezentácia na tému Deň Zeme, 1 odučená prídodovedná hodina s využitím prezentácie v každej triede, 3 vyčistené nelegálne skládky, 10 ks vysadených drevín v areály školy, fotodokumentácia recyklovýrobkov, zapojených 80% žiakov a 12 zapojených pedagógov v dňoch 19.4.-26.4.2013 prebiehala na škole celoškolská akcia TýžDeň Zeme, počas ktorej boli splnené všetky naplánované aktivity o čom svedčia vyčistené skládky v obci, vysadené smrečky v aráli školy a tiež fotodokumentácia a článok na webke našej školy a zároveň zapojenie sa do projektu Deň Zelených škôl
AKTIVITA 8:
náučný chodník

8.1. praktická časť - svahovanie kopca v zelenej časti ŠD
zodp. Janka Pohorelská, Katarína Hendlová, Denisa Mináčová a Ivana Pastýrová

T: do 30.6.2013
zosvahovaný kopec,
zapojených 80% žiakov II. st. a vyučujúce PVC, 8 pracovníkov z aktivačných prác z obce, ktorí sú zároveň rodičia žiakov, 3 bývalí žiaci
zosvahovanie kopca prebehlo v rámci TýžDňa Zeme za pomoci rodičov a zároveň aktivačných pracovníkov obce a tiež našich žiakov
8.2. teoretická časť - vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií na informačné tabule zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová, žiaci užšieho kolégia

T: do 30.6.2013
4 zalamínované A4-ky s informáciami z oblasti - stromy, byliny, hmyz a vtáky vyskytujúce sa v okolí školy, zapojených 80% žiakov II.st. úloha je splnená čiastočne, informácie sa priebežne zhromažďujú;
nový termín dokončenia úlohy: február 2014
8.3. výroba drevených tabúľ zodp. Janka Pohorelská, Ivana Pastýrová
T: do 30.6.2013
4 drevené tabule, zapojených 80% chlapcov II. st. a 2 pedagógovia úloha nie je splnená;
nový termín dokončenia úlohy: február 2014
8.4. dokončovacie práce - kompletizácia a osádzanie informačných tabúľ zodp. žiaci užšieho kolégia
T: do 30.9.2013
4 osadené inormačné tabule ako súčasť náučného chodníka, zapojení žiaci užšieho kolégia úloha nie je splnená;
nový termín dokončenia úlohy: marec 2014
8.5. dokončovacie práce - konečné úpravy chodníka zodp. Denisa Mináčová, Katarína Hendlová

T: do 30.6.2013
náučný chodník, zúčastených 80% žiakov II. st., 4 pedagógovia úloha je splnená čiastočne,na chodníku sa pracuje priebežne;
nový termín úplného dokončenia chodníka: apríl 2014
AKTIVITA 9:
herbár rastlín z nášho okolia

9.1. zbieranie a lisovanie rastlín do herbára
zodp: koordinátorka ENV I. Horváthová a M. Zigmundová

T: do 31.10.2013
30 druhov zozbieraných a zlisovaných rastlín,
zapojených 80% žiakov ŠZŠ
úloha je splnená čiastočne, nemáme ešte nazbieraný stanovený počet rastlín;
nový termín: jar 2014
9.2. vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií o daných rastlinách zodp: koordinátorka ENV I. Horváthová a M. Zigmundová

T: do 10.2.2014
potrebné informácie o jednotlivých rastlinách uložené vo wordovom súbore, zapojení žiaci užšieho kolégia, 80% žiakov II.st.  
9.3. výroba samotného herbára zodp: koordinátorka ENV I. Horváthová a M. Zigmundová
T: do 3.3.2014
kompletný herbár rastlín  
AKTIVITA 10:
výsadba zelene a starostlivosť o ňu
10.1.výsadba a starostlivosť o úžitkové rastlíny na školskom políčku vhodné ako krmivo pre lesnú zver v zime
zodp. Ivana Horváthová, Ivana Pastýrová

T: do 1.10. 2013 a od 1.4. 2014
krmivo pre lesnú zver na zimu do 1 krmelca na jedenkrát - tekvica, kukurica, slnečnica, zapojených 80% žiakov ŠZŠ a 10 pedagógov úloha za rok 2013 splnená, krmivo pre lesnú zver je uskladnená v školskej pivnici
10.2. výsadba byliniek a kvetinových záhonov zodp. Katarína Hendlová, Denisa Mináčová, Mária Zigmundová T: do 31.5.2013 1 bylinková špirála - 10 bylín, 2 záhony kvetov - 100 kvetov, zapojených 80% žiakov ŠZŠ a 10 pedagógov úloha je splnená len čiastočne, pretože bola vysadená len časť kvetonových záhonov a bylinková špirála vôbec;
nový termín: apríl 2014
10.3. výsadba drevín na ŠD zodp. Ivana Pastýrová, Mária Zigmundová

T: do 30.6.2013
10ks kríkov - baza čierna, jarabina vtáčia, orgován, zlatý dážď, zapojených 80% žiakov II.st. a 4 pedagógovia úloha splnená, žiaľ nie všetky kríky sa prijali;
na jar 2014 sa pokúsime znovu kríky zasadiť
AKTIVITA 11:
environmentálna vychádzka
celoškolská environmentálna vychádzka zameraná na pozorovanie prírody, ochranu prírody pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia s využitím aktivity z Inšpiromatu Prelez ten les
zodp. koordinátorka ENV Ivana Horváthová

T: jún 2013
fotodokumentácia z vychádzky, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov 20.6.2013 sa konala celoškolská environmentálna vychádzka v prírode neďaleko školy, dôkazom čoho je aj článok a fotky na našej webke
AKTIVITA 12:
zdravá výživa
celoškolská akcia pri príležitosti Svetového dňa výživy - výroba jednpoduchých zdravích pokrmov - nátierky, ovocné a zeleninové šaláty, spoločná ochutnávka výrobkov
zodp. Iveta Brndiarová

T: 16.10.2013
fotodokumentácia a článok na webke školy, 2 druhy žiakmi vyrobených nátierok, 2 druhy žiakmi vyrobených šalátov, zapojených 80% žiakov a 7 pedagógov v dňoch 14.10.-18.10.2013 prebiehala na škole celoškolská akcia Týždeň zdravej výživy ako súčasť projektu "Hovorme o jedle", počas ktorej boli splnené všetky naplánované aktivity, o čom svedčí fotodokumentácia a článok na webke našej školy a v neposlednom rade aj ocenenie - Strieborné pásmo -ktoré sme získali za celozýždňové aktivity
AKTIVITA 13:
najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom
vyhotovenie plagátu žiakmi a následné vyhodnotenie najkrajších diel žiakmi kolégia
zodp. koordinátorka ENV Ivana Horváthová, žiaci užšieho kolégia

T: október 2013
7 najkrajších plagátov s tematikou lesa, zapojených 80% žiakov školy a užšie kolégium 7 najkrajších vybratých plagátov bolo súčasťou nástenky výtvarných prác vo vestibule školy
AKTIVITA 14:
ochrana prírody - dotazník vypracovanie a distribúcia dotazníka zameraného na zisťovanie postojov žiakov k prírode a ich vedomostí z ochrany prírody (pre prípravný – 9. ročník)
zodp. koordinátorka ENV Ivana Horváthová

T: november 2013
40 vypracovaných dotazníkov, hodnotiaca správa výsledkov dotazníka, zapojených 80% žiakov, 7 pedagógov úloha nebola splnená zo zdravotných dôvodov koordinátorky;
úloha sa prekladá na február 2014
AKTIVITA 15:
zimný život v lese
žiakmi vytvorený literárny(pre 4.-9. ročník) a výtvarný (pre prípravný až 3. ročník)príbeh o živote a starostlivosti o lesné zvieratá v zime
zodp. Katarína Hendlová, Denisa Mináčová

T: do 28.2.2014
3 najzaujímavejšie literárne a výtvarné práce žiakov zverejnené na webke školy, zapojených 80% žiakov školy a 7 pedagógov  
AKTIVITA 16:
výroba drevených komponentov ekoučebne

16.1. artušov kruh

a) zabezpečiť drevo
b) opracovať drevo
c) osadiť drevené pníky
zodp.
a) Iveta Brndiarová
b),c) Janka Pohorelská a Ivana Pastýrová

T: do 1.4. 2014
1 artušov kruh, 1 hmatový chodník, 4 vtáčie búdky, 1 drevené pexeso,
zapojených 80% žiakov ŠZŠ, 10 pedagógov, 1 lesný pracovník, 1 rodič
 
16.2. hmatový chodník
a) zabezpečenie dreva
b) zabezpečenie kameňov
c) zabezpečenie piesku
d) zabezpečenie drevenej štiepky
e) zabezpečenie šišiek
f) výkop chodníka
g) dokončenie chodníka
zodp.
a) Iveta Brndiarová
b) Ivana Pastýrová
c) d, Janka Mrnková
e) Ivana Horváthová
f) Janka Pohorelská
g) Ivana Horváthová
T: do 1.4. 2014
 
16.3. vtáčie búdky

a) zabezpečenie dreva
b) výroba búdok
c) osádzanie búdok v ekoučebni
zodp.
a) Ivana Horváthová
b) Janka Pohorelská,
   Ivana Pastýrová
c) žiaci užšieho kolégia
T: do 1.4. 2014
 
16.4.drevené pexeso
a) zabezpečenie dreva
b) opracovanie dreva
c) maľovanie obrázkov na drevo
zodp.
a) Iveta Brndiarová
b) Katarína Hendlová
c) Denisa Mináčová
T: do 1.4.2014
 
AKTIVITA 17:
metodický materiál Učíme sa v prírode
zbierka námetov vyučovacích hodín v ekoučebni vytvorená pedagógmi
zodp. Ivana Horváthová a Janka Mrnková
T: do 31.5.2014
1 metodická príručka Učíme sa v prírode,
8 zapojených pedagógov
 
AKTIVITA 18:
učíme sa v prírode
realizácia vyučovacích hodín v ekoučebni na predmetoch - pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, vlastiveda, vecné učenie, prírodopis, telesná výchova
zodp. pedagógovia školy
T: do 31.10.2013, od 1.4.2014 do 30.6.2014
výstupy alebo fotografie z odučených hodín v ekoučebni,
4 odučené hodiny v každej triede za stanovené obdobie
vyučovanie v ekoučebni do októbra 2013 žiaľ ešte nebolo možné
AKTIVITA 19:
deň otvorených dverí v ekoučebni
predstavenie ekoučebne verejnosti, hrové aktivity s prírodninami, beseda s lesným pedagógom, posedenie pri čaji z našich byliniek
zodp. koordinátorka ENV I. Horváthová
T: máj 2014
fotodokumentácia a článok na webke školy z dňa otvorených dverí, zúčastnení žiaci našej školy, žiaci 1.st. zo ZŠ V.Mináča v Klenovci, deti z MŠ K.Pajera v Klenovci, zástupcovia z obecného zastupiteľstva, z Lesy SR a rodičia našich žiakov, občania Klenovca  


EAP pre certifikačné obdobie: 2014/2015 - 2015/2016