PROJEKT

  • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
  • Strategickým cieľom projektu je:
    Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
  • O projekte

Športový deň

30. máj 2008

30. mája sa na našej škole uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného športového vyzývacieho dňa a svetového dňa bez tabaku športový deň. Cieľom bolo podporovať a sústavne rozvíjať záujem žiakov o pohybovú aktivitu, vytvárať kladný vzťah k pohybu, cvičeniu a športu, formovať kladné postoje k pohybovej aktivite, osvojiť si základné pravidlá organizácie športových hier. Žiaci na futbalovom ihrisku súťažili v jednotlivých disciplínach - hod loptičkou na cieľ, skok vo vreci, preťahovanie lanom, beh cez prekážky, štafetové hry s loptou. Na záver prebehlo vyhlásenie o najlepšie súťažné družstvo.

Deň Zeme v Špeciálnej základnej škole v Klenovci

22. apríl 2008

V tento deň sa na školách organizujú pre žiakov rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Aj na našej škole už tradične v tento deň pripravujeme pre žiakov zaujímavé aktivity. V tomto školskom roku sme aktivity ku Dňu Zeme z dôvodu nepriaznivého počasia pripravili na piatok 25.4. 2008. Ráno o ôsmej hodine sme sa všetci žiaci a pedagógovia stretli v telocvični našej školy, kde Deň Zeme otvorila pani riaditeľka. Krátkym riadeným rozhovorom so žiakmi pomocou pripravených otázok sme si vysvetlili, v čom spočíva význam tohto dňa. Žiakov našej školy je veľmi ťažké nejako zaujať a motivovať, najmä ak téma ochrany prírody a triedenia odpadu je ich spôsobu života pomerne vzdialená. ( 100% našich žiakov sú Rómovia.) Deti sa najlepšie učia pomocou hry, a tak sme sa celý deň s nimi "hrali". Po úvodnom rozhovore sme sa rozišli do svojich tried. Pracovali sme v skupinách a spoločne sme vytvorili vlak "Zachráňme si našu Zem". Vlak ťahal vagóny s témami: Človek, Rastliny, Živočíchy, Horniny, Voda a vzduch. Na každom vagóne žiaci pomocou rôznych výtvarných techník zobrazili časť vagóna s čistou zložkou prírody a časť vagóna so znečistenou zložkou prírody. Hotový vlak, ktorý "ide" okolo našej zemegule, sme upevnili na stenu vo vestibule školy. (viď. foto) V ďalšej časti dňa sa žiaci nižšieho stupňa vybrali čistiť studničku na starú cestu pri MŠ. Starší žiaci znovu utvorili skupiny a v triede súťažili v minikvíze na tému starostlivosť a ochrana neživej prírody ( Voda, Vzduch, Pôda). Potom jednotlivé skupiny zhotovovali pripravený pracovný list, na ktorom sa učili triediť bežný odpad, ktorý každý z nás denne produkuje. (viď foto). Po ukončení týchto úloh sme sa vybrali so žiakmi do blízkeho okolia školy. Hľadali sme nelegálne skládky odpadu, ktoré sme aj nafotili. Na záver sme na školskom dvore vyhodnotili plnenie úloh. Žiakom sa deň veľmi páčil, niečo nové sa naučili a ostáva nám len veriť, že aj v praktickom živote budú získané vedomosti vedieť a predovšetkým chcieť používať.

Okresné kolo recitačnej súťaže

Zvlhnuté dlane

Zvlhnuté sú detské dlane,
pomôž, pomôž milý pane.
Srdcia sa už roztvárajú,
poéziou dušu pohládzajú.

Čas pokročil nebadane,
uschli aj zvlhnuté dlane.
Deťom srdiečka pookriali,
veľmi sa prednesu báli.

No všetkému raz je koniec
zaslúžia si slávy veniec.
Šuškajú si, že sa vrátia
v krásach poézie sa nestratia.

Brndiar