PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

O projekte

Názov projektu:

"Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme"

Miesto realizácie: Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55 Klenovec

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO

Čas realizácie aktivít projektu: od 02/2010 - do 07/2012

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Špecifické ciele:
 • Uľahčenie prístupu MRK k IKT.
 • Zvýšiť integráciu MRK do spoločnosti.
 • Zvyšovať kvalifikáciu pedagogického personálu pre prácu s MRK.
 • Špecializované vzdelávanie žiakov MRK smerujúce k pokračovaniu štúdia.
 • Inovácia didaktických prostriedkov.
Aktivity projektu sú zamerané:
 1. na tvorbu a implementáciu nového vzdelávacieho programu IKT, prostredníctvom ktorého žiaci prípravného až 9. ročníka ŠZŠ získajú potrebné vedomosti a zručnosti pri práci s IKT,
 2. na špecializované vzdelávanie žiakov ŠZŠ v rozličných oblastiach života, prostredníctvom ktorých budú rozvíjané vedomosti, zručnosti a návyky, ako aj kľúčové kompetencie žiakov potrebné pre integráciu do spoločnosti, ako aj pre potreby pracovného trhu,
 3. na vzdelávanie pedagogických pracovníkov ŠZŠ, prostredníctvom ktorého si rozšíria a nadobudnú nové vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s MRK,
 4. na inováciu učebných pomôcok a didaktických prostriedkov.