PROJEKT

 • "Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme."
 • Strategickým cieľom projektu je:
  Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
 • O projekte

Environmentálny audit školy


V mesiacoch október až december 2012, členovia kolégia spolu so žiakmi II. stupňa a ich triednymi pani učiteľkami vypracovali pracovné listy na zistenie Environmentálneho auditu školy. Na základe nich, kolégium rozhodlo, že za prioritnú tému v nasledujúcich 2 rokoch si zvolíme tému: Zeleň a ochrana prírody.

Členovia kolégia, na základe zistených údajov dospeli k týmto záverom:

 • súčasťou školského dvora je svah, ktorý nie je takmer vôbec využitý
 • chceli by sme altánok, ktorý je v súčasnosti určený na oddych, využívať aj v rámci vyučovania
 • žiaci sa počas roka starajú o kvety v skalke, no chceli by sme areál školy ešte obohatiť o zeleň - sadením stromčekov a okrasných kríkov po obvode školského dvora a pred budovu školy, výsadbou kvetinových záhonov
 • nejde nám len o výsadbu okrasnej zelene, ale tiež o úžitkové rastliny - bylinková špirála
 • dlhé roky naši žiaci pracujú v rámci pracovného vyučovania na školskom políčku, no často sa plodiny len tak bezhlavo rozdajú, či z núdze zjedia, preto by sme chceli, aby pestovanie plodín bolo prospešné a úžitkové, napríklad pre lesnú zver v zime
 • radi by sme docielili, aby sa z nášho školského dvora vybudovala ekoučebňa

Aktivity zamerané na túto tému sú podrobnejšie rozpraco-vané v environmentálnom akčnom pláne.