Súčasnosť

Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vo veku od 6 do 16 rokov na úseku špeciálneho základného školstva.
V zmysle školského zákona a zriaďovacej listiny školy je základným predmetom činnosti školy poskytovať vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole, a ani v iných špeciálnych základných školách.
Obsah vzdelania je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto stupňov je obsah vzdelania diferencovaný na varianty A, B, C s rôznou náročnosťou obsahu vzdelávania.
Škola poskytuje vzdelanie aj ťažko mentálne postihnutým žiakom s viacerými chybami v tom prípade, ak je mentálne postihnutie primárnym postihnutím v rámci viacnásobného postihnutia a žiaci sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom. Pre týchto žiakov sa v špeciálnej základnej škole môžu zriaďovať triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

Špeciálna základná škola môže otvoriť aj prípravný ročník. Je určený najmä pre deti u ktorých nie je predpoklad, že by zvládli prvý ročník základnej školy. Prípravný ročník sa započítava do rokov školskej dochádzky.

Zriaďovateľom školy je od 1.1.2022 Regionálny úrad školskej správy Banská Bystrica.

Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou školy je PhDr. Janka Pohorelská

Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie, dvaja z nich majú kvalifikáciu pre vyučovanie aj v základnej aj špeciálnej škole, rovnako ako aj riaditeľka školy.

Prioritná je pre nás najmä kvalitná komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a vedením školy. Škola garantuje svojim žiakom príjemnú edukačnú atmosféru a možnosť otvorenej komunikácie medzi žiakmi a pedagógmi.

Edukačný program je zameraný tak, aby žiaci získavali najmä vedomosti, zručnosti a spôsobilosti potrebné pre uplatnenie sa v skutočnom živote. Okrem získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí rovnaký dôraz kladieme na rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí, ktorý uskutočňujeme podľa špeciálnych stratégií a metód. Prístup ku každému žiakovi je prísne individuálny. Zabezpečujeme ho dôslednou špeciálno-pedagogickou diagnostikou, a to v spolupráci s odborníkmi- špecialistami. Na základe diagnostiky je potom pre každého žiaka zvolený ten najoptimálnejší výchovno-vzdelávací program, t. j. taký, kde bude môcť v čo najväčšej miere rozvinúť svoju osobnosť. Dbáme na dodržiavanie pravidiel slušnosti, etiky. Edukácia sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov schválených ministerstvom školstva SR.

Do vyučovania zavádzame nové technológie – už od prvého ročníka sa žiaci učia aj prostredníctvom počítača a internetu.

Škola sídli v dvoch budovách, ktoré sú majetkom štátu. Materiálno-technické vybavenie školy pre vyučovanie sa každým rokom zlepšuje. Škola má odborné učebne na vyučovanie technických prác, cvičnú kuchynku a počítačovú učebňu. Súčasťou školy je aj pokusný školský pozemok pre vyučovanie pestovateľských prác.

Po skončení vyučovania škola ponúka svojim žiakom kvalitné trávenie voľného času v školskom klube detí, alebo v záujmových útvaroch.