Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Propagácia projektu: Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska

O projekte:

Názov projektu:

„Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska“

Miesto realizácie:

Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55 Klenovec

Názov operačného programu:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých    sektoroch

Investičná priorita:

4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Čas realizácie aktivít projektu:

od 07/2018 do 06/2022

Výška nenávratného finančného príspevku 782 116,55 €

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Hlavným cieľom projektu „Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska“  je skvalitnenie priestorov školy a tým i skvalitnenie výchovného procesu a zároveň zníženie energetických nárokov na jej prevádzku.  Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti objektu:

 1. zateplením obvodového plášťa budovy,
 2. zateplením podláh na teréne,
 3. zateplením stropnej dosky zo strany povalového priestoru,
 4. výmenou pôvodnej plechovej krytiny za novú krytinu z pozinkovaného plechu,
 5. vybudovaním nového ekologického zdroja vykurovania a chladenia s prípravou teplej a úžitkovej vody,
 6. montážou fotovoltických panelov,
 7. montážou centrálnej vzduchotechniky s rekuperáciou vzduchu a rozvodmi,
 8. modernizáciou osvetlenia.

Špecifickým cieľom projektu je: zníženie energetických nárokov na prevádzku ŠZŠ Klenovec – Partizánska a modernizácia prostredia potrebného k výučbe žiakov ako aj pedagógov. Projekt bol realizovaný jednou aktivitou „Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska“, ktorá je plne v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej Výzvy, PO osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  s dôrazom na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, OPKŽP. Rekonštrukciou objektu sa zlepší jeho technický stav a zníži energetická náročnosť školského zariadenia a zlepšia psychohygienické požiadavky vyučovania.

Realizáciou projektu sa zabezpečí:

 1. Posilnenie environmentálneho aspektu rozvoja: zníženie energetickej záťaže pri prevádzke verejných budov – podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Rekonštrukciou sa budova ŠZŠ zaradila do kategórie A1 s takmer nulovou spotrebou energie.
 2. Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja: v dôsledku úspory nákladov na energie.
 3. Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja: podpora verejnoprospešných aktivít v dôsledku úspory nákladov (podpora záujmových združení).

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Riadici orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

www.siea.sk

Zverejnené zmluvy: