Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Špeciálna základná škola v Klenovci v zmysle zákona NR SR č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vnútorným predpisom č. ŠZŠ_IS-07/2024 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v ŠZŠ Klenovec zverejňuje a sprístupňuje informácie v zmysle § 22 ods. 5 vyššie uvedeného zákona.

Podávanie oznámení

1. Oznámenie možno urobiť:

 1. ústne zodpovednej osobe: Zodpovedná osoba: Bc. Juliana Múčková
 2. elektronicky –  email: muckova.juliana@gmail.com
 3. písomne – poštou na adresu

Špeciálna základná škola

Partizánska 909

980 55 Klenovec

           obálka označená slovom „CHRÁNENÉ“ a meno zodpovednej osoby

2. Oznámenie možno urobiť aj prostredníctvom:

 1. Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „úrad“),
 2. prokuratúry,
 3. správneho orgánu príslušného na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
 4. alebo príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Európskej Únie.

3. Oznámenie obsahuje informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel pri výkone svojej práce a v dobrej viere sa domnieva, že táto protispoločenská činnosť ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno ŠZŠ.

 • Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.
 • Oznámenie možno podať aj anonymne.
 • Ak je to možné, v oznámení sa uvádza najmä:
 • popis protispoločenskej činnosti so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (najmä čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý),
 • informácia, ako oznamovateľ získal informácie, ktoré sú predmetom oznámenia,
 • informácia, či existujú svedkovia alebo iné zainteresované osoby, a ich identifikačné údaje,
 • doklady preukazujúce informácie, ktoré sú predmetom oznámenia,
 • informácia, či oznamovateľ vec už oznámil a ak áno, komu a ako,
 • identifikačné údaje a kontaktné údaje oznamovateľa, ak nejde o anonymné oznámenie.
 • Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže uviesť anonymizovanú adresu elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej bude komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto     e-mailovej adresy.
 • Podaním oznámenia podľa zákona o ochrane oznamovateľov nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a 341 Trestného zákona.

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

 • Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu.
 • Zodpovedná osoba na účely evidencie a preverovania oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu:
 • meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa,
 • meno, priezvisko osoby, voči ktorej je oznámenie podané; ak ide o zamestnanca ŠZŠ, jej funkcia a názov organizačného útvaru, na ktorom je zaradená,
 • meno, priezvisko osoby, ktorá podáva zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie, jej funkcia a názov organizačného útvaru, na ktorom je zaradená.
 • Osobné údaje uvedené v odseku 2 sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia.
 • Oznamovateľ poskytuje aktuálne osobné údaje.
 • Oznamovateľ má právo:
 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom,
 • žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.