Škola priateľská k deťom

Škola priateľská k deťom - logo

V školskom roku 2011/2012 sme sa rozhodli zapojiť do projektu Škola priateľská k deťom. Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa.

Pre získanie titulu Škola priateľská k deťom musia školy splniť nasledovné kritériá:

1 Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD

Celá škola a celá školská komunita by mala byť informovaná o tom, že ste ako škola zapojili do programu: teda pedagógovia, nepedagogický personál, žiaci, rodičia.

Formy:

 • Web stránka
 • Zápisnica z rady školy
 • Článok v školskom časopise
 • Rozhlasové okienko
 • Informácia rodičom formou mailu od triedneho učiteľa
 • Leták pre rodičov
 • Článok v školskom časopise

2 Školenie pre celý personál školy

Personál školy tvorí okrem pedagógov aj školník, tety kuchárky, pani upratovačka, samozrejme pedagógovia a neodmysliteľne vedenie školy. Je potrebné, aby sa s podstatou programu stotožnilo najmä samotné vedenie školy, a to bolo významným motorom v uplatňovaní programu: poskytovalo dostatočnú podporu koordinátorom programu, motivovalo celý kolektív zamestnancov k zvýšenému oboznamovaniu sa s právami detí a aj s tým, ako ich vnímajú samotné deti.

Pochopenie dôležitosti a významu práv detí je základným predpokladom okrem iného toho, aby učitelia dostatočne skoro vedeli identifikovať signály násilia páchanom na deťoch :šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie. Je potrebné, aby každý zamestnanec vedel, kam sa v prípade problému týkajúceho sa žiaka môže obrátiť, a aby o týchto možnostiach informoval aj samotné dieťa. Preto je nevyhnutné, aby sa na školení zúčastnil celý personál školy.

Predpokladaný časový rozsah min. 90 minút. Školenie by malo pozostávať z častí:

 • UNICEF v skratke, práva dieťaťa, možnosti pomoci deťom
 • Idea programu ŠPD a jednotlivé kritériá
 • Aktivita – ukážka interaktívnej výučby detských práv (film) diskusia

3 Nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty

Nástenka ako jeden z informačných kanálov by mala byť vytvorená hneď na začiatku školského roka a umiestnená na viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch školy, kde bude denne prístupná žiakom, učiteľom, rodičom i všetkým návštevníkom školy. Pre docielenie pocitu bezpečia na vašej škole musia učitelia čo najskôr, dôsledne a opakovanie informovať deti o všetkých dostupných možnostiach kam alebo na koho sa môžu so svojimi problémami obrátiť :telefonické a internetové anonymné linky pomoci, lekár, učiteľ, psychológ, sociálne služby, polícia.

Čo by mala nástenka obsahovať:

 • Práva detí napísané alebo zobrazené formou prijateľnou pre deti
 • UNICEF v rozvojových krajinách
 • Viditeľné umiestnenie čísla Linky detskej istoty 116 111
 • Pravidelné a včasné informácie o aktivitách školy v spolupráci s UNICEF Slovensko
 • Nástenka musí byť aktualizovaná a „živá“, teda zaujímavá a pútavá, ideálne spravená samotnými deťmi… nestačia fotografie nástenky, kde sú umiestnené len plagáty UNICEF

4 Práva detí v školskom vzdelávacom programe

Školský vzdelávací program ako jeden zo základných dokumentov školy musí obsahovať zmienku o zapojení školy do celoročného programu Škola priateľská k deťom. Taktiež jednotlivé oblasti ŠkvP by mali byť v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, teda v zmysle preambuly „v najlepšom záujme dieťaťa“. Princípy Dohovoru sa dajú premietnuť skoro do všetkých oblastí ŠkVP, pričom sa týkajú minimálne strategického smerovania školy, jednotlivých učebných osnov, ako aj výchovných princípov. Ideálnym spôsobom sa postupne môžu preniesť aj do oblasti systému hodnotenia, nastavenia participačných mechanizmov (spoluúčasť žiakov na rozhodnutiach školy), materiálneho zabezpečenia, či ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov. Škola, ktorá je zapojená do programu by mala mať v ŠkVP uvedené, že rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základným smerov stratégie školy.

Výučbu o právach detí je možné zakomponovať do častí:

 • Stratégia (ciele) školy, Vízia, Zameranie školy
 • Škola ako životný priestor
 • Občianske kompetencie žiaka

Školský poriadok ako ďalší zo základných dokumentov školy sa prihovára priamo žiakom a mal by tak byť vytvorený v jazyku, ktorému deti rozumejú, ideálne spolu s nimi. Školský poriadok by mal nabádať k priateľskému správaniu medzi žiakmi, rešpektu, netolerancii šikany a podobne – teda dodržiavaniu práv ostatných.

5 Participácia detí na chode školy

Participácia detí a mladých ľudí na všetkom, čo sa v ich škole deje a čo sa ich týka, je nielen ich právo (článok 12 Dohovoru), ale je jedným zo štyroch základných princípov Dohovoru o právach dieťaťa, reprezentuje podstatu – ducha Dohovoru. Škola priateľská k deťom by mala mať „otvorené“ dvere riaditeľne pre každého. Ak vaši žiaci cítia, že ich slová sú pre vás dôležité, naučia sa, že môžu ovplyvňovať veci vo svojom okolí. Deti a mladí ľudia sa budú cítiť sebaistejšie, budujú si sebavedomie, ktoré ich chráni v škole aj mimo školy.

 • Anonymná poštová schránka
 • Otvorené dvere na riaditeľni
 • Spoločné rodičovské združenia

Spoločné rodičovské združenia – teda rodičovské združenia za účasti žiakov, nie konzultačné, sú povinnou súčasťou programu. Ideálne 2 x za školský rok v každej triede. Ich cieľom je otvorená komunikácia a upevnenie vzťahov medzi učiteľom, rodičmi a deťmi, bezprostredné riešenie prípadných konfliktov a lepšie pochopenie na všetkých troch stranách.

6 Zapájať sa do aktivít UNICEF Slovensko

Aktivity sú pre žiakov často ich prvým kontaktom s dobrovoľníctvom a pomáhajú prebudiť či upevniť v deťoch a mladých ľuďoch pocit solidarity voči ich rovesníkom žijúcich v chudobných krajinách a morálne hodnoty práve tým, že sa na nich aktívne sami podieľajú. Školu priateľskú k deťom sa počas roka zapojí do aktivity Školy pre Afriku a tiež do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka. Aktivity ako Škola v krabici alebo Priatelia detí UNICEF sú ďalšími možnosťami ako pomôcť deťom v krajinách s nízkym prímom na obyvateľa. Všetky školy zapojené do programu môžu absolvovať interaktívne stretnutie s vyškoleným Junior ambasádorom UNICEF. 90-minútové stretnutia priamo na vašej škole sú pre žiakov a študentov možnosťou stretnúť sa s vekovo príbuzným, mladým človekom, ktorý im cez rolové hry, aktivity vyžadujúce kreativitu a diskusie priblíži problematiku práv detí a globálnych súvislostí. Je dôležité, aby škola vytvorila priestor pre toto stretnutie s ohľadom na časové možnosti Junior ambasádora.

 • Školy pre Afriku
 • Týždeň modrého gombíka
 • Návšteva Junior ambasádora

 

Školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 sme sa do projektu „Škola priateľská k deťom“ zapojili do aktivity Školy pre Afriku a to nasledovnými aktivitami:

 • Zorganizovali sme tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň afrického dieťaťa, Deň umývania rúk, Deň vody).
 • Zorganizovali sme divadelné predstavenie pre ostatných žiakov, učiteľov či rodičov za symbolické vstupné.
 • Pripravili sme vlastnoručne vyrobené výrobky v rámci Vianoc.
 • Zorganizovali sme burzu oblečenia.
 • Zorganizovali sme zber papiera.
 • A zapojili sme sa do aktivity Vianoce s Unicef – predaj vianočných pohľadníc

Školský rok 2012/2013

V školskom roku 2011/2012 sme sa do projektu „Škola priateľská k deťom“ zapojili do aktivity Školy pre Afriku a to nasledovnými aktivitami:

 • Zorganizovali sme tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň afrického dieťaťa, Deň umývania rúk.
 • Predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov sme sa zúčastnili akcie v obci „Pokoj ľuďom dobrej vôle.
 • Zorganizovali sme divadelné predstavenie strigy Agáty pre ostatných žiakov, učiteľov či rodičov za symbolické vstupné.
 • Uskutočnili sme burzu oblečenia.
 • Zorganizovali sme zber papiera.
 • Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka.

Slovenský výbor pre UNICEF udelil našej škole na základe splnených kritérií programu v školskom roku 2011/2012 a v školskom roku 2012/2013 titul

„Škola priateľská k deťom“

Ako škola máme právo používať baner s logom UNICEF na našej webovej stránke.

Stali sme sa tak členom celosvetovej rodiny Škôl priateľských k deťom (Child Friendly School)!

 

Školský rok 2013/2014

V tomto školskom roku sa budeme opäť zapájať do aktivít UNICEF Slovensko. Počas školského roka sa zapojíme do aktivity:

 • Školy pre Afriku
 • Celoslovenská zbierka Týždeň modrého gombíka

Okrem toho absolvujeme interaktívne stretnutie s vyškoleným Junior ambasádorom UNICEF. 90-minútové stretnutia priamo na našej škole bude pre žiakov. Junior ambasádor im cez rolové hry, aktivity vyžadujúce kreativitu a diskusie priblíži problematiku práv detí.

Svetový deň umývania rúk

„Čisté ruky môžu zachrániť život.“ To je motto celosvetového Dňa umývania si rúk mydlom, ktorý pripadá na 15. októbra. Kampaň organizácie UNICEF má upozorniť na fakt, že umývanie rúk je jednou z najúčinnejších prevencií pred chorobami, na ktoré ročne zomiera tri a pol milióna detí. Tento deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk. Aj my sme si v našej škole pripomenuli tento deň so žiakmi školy s cieľom propagovať správnu hygienu rúk medzi deťmi tak, aby sa pre ne stala pravidelným návykom. Veríme, že všetky deti budú mať na pamäti jednoduchý recept dobrej hygieny, umývať si ruky mydlom a vodou a dôkladne si ich osušiť.

Školy pre Afriku:

Burza pre UNICEF

V rámci projektu Školy pre Afriku sme dňa 13. februára uskutočnili pre žiakov školy a rodičov burzu ošatenia. Výťažok z tohto podujatia venujeme na projekt budovania škôl priateľských k deťom v Afrike.

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy

Dňa 29. 4. 2014 pozvali rodičov na stretnutie, aby sme ich informovali, ako sa ich deti učia, ako sa im darí, kde treba pridať. Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti na rôznych akciách a aktivitách, ktoré sme od začiatku školského roku realizovali v rámci vyučovania i rôznych projektov. Mnohí sa pobavili a veru niektorí boli aj prekvapení, čo všetko ich deti dokážu. Na záver sme tradične pripravili pre nich burzu obnoseného šatstva, z ktorej mali radosť deti i rodičia. Zároveň mohli rodičia prispieť do zbierky pre Unicef.

Týždeň modrého gombíka

Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 sa niesol v znamení modrej farby. Keďže sme sa ako škola  zapojili do projektu „Škola priateľská k deťom“ využili sme aj my šancu pomôcť deťom v Ugande zabezpečiť lepší prístup k bezpečnej pitnej vode. Uskutočnili sme zbierku , ktorej výťažok poputuje na realizáciu trojročného projektu, na ktorom Slovenský výbor pre UNICEF spolupracuje priamo s kanceláriou UNICEF v Ugande. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité:

 • na výstavbu čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú nezávadnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom,
 • na výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností,
 • na vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení,
 • na šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky súvisiace s vodou.

Zbierku sme zrealizovali v uliciach Klenovca, v ktorých pani učiteľky spolu so žiakmi rozdávali náramky výmenou za dobrovoľný príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali dobrovoľný príspevok a tak pomohli pridať ruku k ochrane tisícov detí pred smrteľnými chorobami zo znečistenej vody.

Počas Týždňa modrého gombíka prebiehali na našej škole aj rôzne aktivity pre žiakov. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu a video ako vlastne žijú ich rovesníci v Ugande, na prázdny poster, ktorý bol umiestnený vo vestibule školy a dostupný všetkým, mohli žiaci nakresliť alebo napísať odkaz pre svojich afrických vrstovníkov. Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov aj rôzne hry, pri ktorých žiakom pripomenuli v akom duchu prebiehal celý týždeň, naopak, žiaci pre nás pripravili nádherné modré gombíky, ktoré vytvorili z rozličného materiálu na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Všetky gombíky sme vystavili vo vestibule školy.

V tomto školskom roku sa nám podarilo pre UNICEF vyzbierať sumu: 75,97

Patrí nám titul: Škola priateľská k deťom

Školský rok 2014/2015

 

Stretnutie s rodičmi

Koncom septembra nastal čas stretnúť sa s rodičmi a oboznámiť ich so školským poriadkom, so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, so školským vzdelávacím programom a inými aktuálnymi informáciami. Nastal tak aj čas podporiť UNICEF a tak sme opäť pripravili pre rodičov a žiakov burzu obnoseného šatstva, ktoré si môžu zakúpiť za symbolickú cenu.

Školy pre Afriku

 

Vianočný program spojený s výstavami prác žiakov MŠ Karola Pajera, ZŠ V. Mináča, Špeciálnej základnej školy, remeselníkov, ponuka vianočného pečiva, vianočného punču.

Svetový deň vody

Svetový deň vody pripadol na nedeľu 22. marec 2015, ale v tento deň do školy nechodíme, tak sme si ho pripomenuli v stredu 18. marca 2015. O dôležitosti ochrany a využití pitnej vody v bežnom živote sme sa dozvedeli z Power pointovej prezentácie, ktorú pripravila žiačka 7. ročníka Janka Cibuľová na Enviro krúžku. V tejto prezentácií sme sa dozvedeli o význame vody pre naše zdravie, o kolobehu vody, ktorý prebieha v prírode, ale aj o hlavných zdrojoch znečistenia vody.

Pokračovali sme aktivitami na školskom dvore, kde sme súťažili v pití vody a malinovky, hádzali sme  vodu  do diaľky a lovili sme nečistoty z vody. Po absolvovaní súťaží sme si trošku oddýchli, občerstvili a vyrazili sme na exkurziu na Klenovskú priehradu.
Exkurzia sa nám vydarila, prežili sme krásne slnečné predpoludnie a verím, že sme si všetci uvedomili, aká je pre nás voda dôležitá.

Deň Afriky

Deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej Organizácie africkej jednoty, ktorá vznikla ako reakcia na koniec kolonizácie v Afrike. Jednota je aj hlavným motívom spoločného sviatku Afričanov a oslavy kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. My sme sa pridali k medzinárodným oslavám Dňa Afriky v rytme afrických piesní a tancov a tak sme si na chvíľu priblížili kultúru afrického kontinentu. Žiaci všetkých ročníkov si vyrobili africké hudobné nástroje z netradičných materiálov. Atmosféra bola ozaj africká. Žiaci predviedli svoje ručne zhotovené africké hudobné nástroje, na ktorých v sprievode afrických rytmov svojim spolužiakom nielen zahrali, ale aj zatancovali. Mladší žiaci stvárnili svojich afrických rovesníkov aj výtvarne a starší napísali veľmi zaujímavé zamyslenia.

Pre Unicef sme vyzbierali sumu: 58,90€

Aj tento rok sa môžeme popýšiť titulom Škola priateľská k deťom

 

Školský rok 2015/2016

 

Školy pre Afriku

Stretnutie s rodičmi

Stretnutia s rodičmi sa pravidelne zúčastňujú nielen rodičia a žiaci ale aj najmladší členovia rodín, čo nás naozaj veľmi teší, pretože našim cieľom je dosiahnuť, aby vzťah rodina a škola sa naďalej upevňoval. Stretnutie s rodičmi ukončila burza šatstva, kde nám rodičia pravidelne prispievajú dobrovoľnou sumou, ktoré putuje do zbierky pre Unicef.

Pokoj ľuďom dobrej vôle

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci každoročne koná program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Program sa niesol v znamení pokoja a predvianočnej nálady. Počas programu v dome kultúry sa každoročne koná predaj vianočných ozdôb a dobrôt. Aj tento rok sme sa zapojili, vyrobili sme nádherné vianočné ozdoby, ktoré sa počas tejto akcie predávali so ziskom pre Unicef.

Rodičovské združenie

Každoročne dvakrát do roka robíme pre žiakov a ich rodičov burzu obnoseného šatstva, kde si naši žiaci spolu s rodičmi môžu za symbolickú cenu nakúpiť nielen rôzne oblečenie, ale aj hračky a rôzne drobnosti do domácnosti. Výťažok opäť putoval do pokladničky UNICEF.

Deň Zeme

Naša škola sa zapojila do celoslovenských Dní Zelených škôl, ktoré sa organizujú v týždni od 18. apríla do 22. apríla 2016 pri príležitosti Dňa Zeme. Sme „Zelenou školou“, preto ochrana životného prostredia, zdravý život a krásna planéta Zem je pre nás všetkých neodmysliteľnou súčasťou života. Okrem rôznych aktivít žiaci našej školy pripravili na predaj rôzne druhy výrobkov, ako napríklad vrtuľky pre deti, magnetky zo slaného cesta, navarili púpavový med a pod. Tieto výrobky zo ziskom pre UNICEF, predávali počas akcie Deň Zeme na námestí v obci.

Suma, ktorá sa nám podarila vyzbierať: 36,16 €

Za všetky splnené podmienky patril opäť našej škole titul:

Škola priateľská k deťom

 

Školský rok 2016/2017

 

Stretnutie rodičov a žiakov školy

 

Ako po iné roky, aj  v tomto školskom roku sme zorganizovali dva krát stretnutie rodičov a žiakov školy a pri tejto príležitosti majú rodičia možnosť za symbolické ceny zakúpiť si na burze obnosené šatstvo. Výťažok  putoval do pokladničky UNICEF.

 

Deň ľudských práv

 

Cieľom aktivít, ktoré sme zorganizovali na našej škole v rámci Dňa ľudských práv, bolo hovoriť o ľudských právach. Okrem toho, že sme so žiakmi hovorili o ich právach, pripomenuli sme si v duchu ľudských práv aj povinnosti detí v rodine, ale aj v škole. Starší žiaci zapisovali na tabuľu práva a povinnosti, urobili vo dvojiciach denník potrieb a želaní. Žiaci podľa svojho vlastného uváženia urobili prehľad o tom, čo je pre ich plnohodnotný rozvoj potrebné a čo až tak potrebné nie je, ale želajú si to. Z týchto vybraných kartičiek potom zoraďovali potreby podľa dôležitosti. Naši mladší diskutovali o právach a kreslili svoje povinnosti.

Rôznymi aktivitami sa snažíme učiť žiakov získať úctu k ľudským právam, ku kultúrnej identite svojej,  ale aj iných, vzájomne si porozumieť a akceptovať sa.

 

Školy pre Afriku

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sme pred programom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“, ktorý sa koná v obci, opäť vyrobili  nádherné vianočné ozdoby a dobroty, ktoré sa počas tejto akcie predávali so ziskom pre Unicef.

 

Deň Afriky

Afrika je jedinečná. Od roku 1963 si ju každoročne pripomíname 25. mája, počas Dňa Afriky. Tento deň sa náš školský dvor premenil  na africký kontinent. Mali sme tu deti z Etiópie, Burundi, Libérie, Nigérie a iných štátov Afriky. Samozrejme to boli deti z našej školy, ktoré sa v tento deň hrali ako africké deti. Vyskúšali si jednu z najobľúbenejších hier, ktorou je poháňanie starého plášťa z bicykla paličkou ale vyskúšali si zahrať aj futbal a to s loptou, ktorú si sami vyrobili zo starých handier.  Keďže Afrika je známa aj tým, že je tam nedostatok pitnej vody, naši žiaci si vyskúšali prenášať vodu v tanieri na hlave bez toho aby vodu vyliali. Zvuky a pohyby afrických zvierat žiaci predviedli pod vedením jednej zo študentiek antropológie z Prahy. Žiaci týmito aktivitami prežívali to, čo prežívajú ich africkí kamaráti, ktorí aj napriek chudobe a hladu sa vedia tešiť. Atmosféra tento deň bola ozaj africká.

Tento rok sme pre Unicef vyzbierali sumu: 35,16 €

Školský rok 2017/2018

V tomto školskom roku sa budeme opäť snažiť vytvoriť na našej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

 

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

 • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
 • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
 • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
 • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
 • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od nášho rozhodnutia:

 • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

 

Počas školského roka budú zorganizované tematické dni s osvetovými aktivitami (Deň umývania rúk, deň Afriky…), budú zorganizované burzy oblečenia, uskutoční sa predajná výstavka  výrobkov na predvianočnej akcii „Pokoj ľuďom dobrej vôle“, predaj vlastnoručne pripraveného občerstvenia a výrobkov na predvianočnej besiedke pre rodičov.

Informovanie o programe Škola priateľská k deťom

 

Vedeniu a kolektívu školy bola odprezentovaná idea programu, jednotlivé kritériá, ako aj ciele v školskom roku 2017/2018. Taktiež boli informovaní aj žiaci školy. Žiakom bol poskytnutý aj dotazník na začiatku a na konci školského roka, na zistenie toho, aký progres sme počas školského roka dosiahli. Rodičia žiakov boli o programe informovaní na rodičovskom združení a formou letáku, ktorý zhotovovali samy žiaci pre svojich rodičov. Na našej webovej stránke máme aj samostatnú sekciu Škola priateľská deťom, na ktorej sa zverejňujú základné informácie a taktiež plnenie jednotlivých kritérií počas školského roka.

 

Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF

Nástenka, na vyhotovení ktorej sa podieľajú aj žiaci školy je umiestnená na viditeľnom mieste vo vestibule školy, je prístupná žiakom, učiteľom, taktiež rodičom aj všetkým návštevníkom školy. Nástenka bola aktualizovaná dva krát v školskom roku.

Práva detí v školskom vzdelávacom programe

Ako škola zapojená do programu, máme v školskom vzdelávacom programe uvedené, že rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základných smerov stratégie školy. Jednotlivé oblasti školského vzdelávacieho programu sú v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF

V mesiaci december sme sa zúčastnili na Vianočnej zbierke UNICEF 2017, predajom vianočných ozdôb a vianočného pečiva pre rodičov a žiakov školy. A taktiež sme sa zúčastnili programu „ Pokoj ľuďom dobrej vôle“, ktorý sa každoročne koná v obci pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov. Výnos z obidvoch akcií putoval pre UNICEF.

Podarilo sa nám vyzbierať sumu: 101,99 €

Tretí májový týždeň od 14. do 20. mája 2018 sme sa zúčastnili na celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Keďže sme sa ako škola  zapojili do projektu „Škola priateľská k deťom“ využili sme aj my šancu pomôcť deťom na Ukrajine. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.

Zbierku sme realizovali prostredníctvom dobrovoľníkov: pedagogického asistenta Jána Vranského, a žiakov Miroslavy Cibuľovej a Denisy Cibuľovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali dobrovoľný príspevok a tak pomohli zvýšiť šancu na zmenu v živote detí, ktoré sa ocitli v núdzi.

Výnos zo zbierky: 139

Spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia

 

Naša škola je škola otvorená a priateľská pre všetkých. Nielen pre rodičov našich žiakov, ale aj pre ich súrodencov, starých rodičov a všetkých príbuzných. Spoločne organizujeme dva krát do roka rodičovské združenia, na ktorých sa zúčastňujú rodičia, žiaci, ich súrodenci a dokonca v niektorých prípadoch aj starí rodičia. Spolu s rodičovským združením organizujeme aj burzu obnoseného šatstva. Rodičia sú pozvaní aj na rôzne akcie, ktoré naša škola organizuje ako napríklad Svetový deň rodiny, Deň Rómov, karneval, recitačná súťaž … Rodičia našich žiakov vedia, že dvere sú im otvorené nie len na rozličné podujatia organizované školou, ale každý deň.

Školský rok 2018/2019

Celoročný program Škola priateľská k deťom  sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa. Program vzdeláva, vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa celé školské komunity – deti, pedagógov, rodičov a iných partnerov škôl. Cieľom programu je, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme a za ich spoluúčasti.

 

PROGRAM ŠPD pre ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na obhájenie  titulu „Škola priateľská k deťom“ v školskom roku  2018/2019:

 1. Vyplniť krátky evaluačný formulár, ktorý UNICEF SLOVENSKO rozpošle koncom roka 2018
 2. Urobiť s deťmi aspoň jednu z aktivít z publikácií.
 3. Zúčastniť sa aspoň jednej zbierky organizovanej UNICEF SLOVENSKO – Vianočná zbierka 2018 alebo Týždeň modrého gombíka 2019
 4. Kúpiť aspoň jeden Darček pre život na https://www.unicef.sk/darceky/

VIANOČNÁ ZBIERKA pre UNICEF

Keďže nám nie je ľahostajný život hladujúcich detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene, aj tento rok sme sa zapojili do Vianočnej zbierky pre UNICEF. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci každoročne koná program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Počas programu sa v dome kultúry konal predaj vianočných ozdôb a dobrôt, ktoré sme na túto akciu vlastnoručne vyrobili a napiekli.

Podarilo sa nám vyzbierať 107,60 €

Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku pre UNICEF podporili

AKTIVITA Z PRÍRUČKY UNICEF

Dve tváre jedného sveta

Na Slovensku môžu chodiť do školy všetky deti.  V Afganistane sú deti, ktoré do školy nechodia. Prečo je to tak? U nás vôbec nezáleží na tom, či je to chlapec alebo dievča. V Afganistane v škole často dievčatá chýbajú. Čo asi robia? O tom bol náš príbeh.
Afganistan sme si priblížili pútavým videom a obrázkami z internetu. Článkami z novín sme si priblížili školstvo a život detí v Afganistane. Život detí v Afganistane odráža osud krajiny. Tisíce detí sú nútené prispievať do rodinného rozpočtu prácou na ulici. Aj keď sa po vojne otvorili brány stoviek škôl, chudobným deťom nie je vždy umožnené, aby chodili do školy pravidelne.
Preopakovali sme si práva dieťaťa a zamerali sme sa hlavne na právo na vzdelanie. Následne deti vytvárali vláčik. Každé dieťa predstavovalo jeden vozeň vláčika, do ktorého písalo dôvody, prečo je pre neho dôležité chodiť do školy. Z týchto vozňov sme si vo vestibule školy vytvorili nástenku.
Cieľom aktivity bolo ujasniť si fakt, že na Slovensku môže každé dieťa chodiť do školy a uvedomiť si, že v niektorých krajinách, ako napr. v Afganistane všetky deti do školy chodiť nemôžu.

EVALUAČNÝ DOTAZNÍK

Vyplnenie evaluačného dotazníka bolo jedným z kritérií na získanie titulu „Škola priateľská k deťom“.

 

DARČEK PRE ŽIVOT

 

Čo môže byť krajšie, ako potešiť svojich milovaných a spolu zachrániť to najcennejšie – život?

Darček pre život sme si mohli vybrať z konkrétnych predmetov z e-shopu  UNICEF, ktorý bol  použitý na pomoc deťom v krajinách, kde UNICEF rozvíja svoje programy a kde je takáto pomoc najviac potrebná. My sme za našu školu vybrali 500 kusov ceruziek, ale keďže darčeky pre život reagujú na skutočné a meniace sa potreby detí na celom svete, preto položka, ktorú sme si vybrali  bola nahradená inou, ktorej potreba bola práve väčšia.

Školský rok 2019/2020

ŠTYRI KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM  V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 1. Urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
 2. Zapojiť sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
 3. Vyplniť evaluačný formulár, ktorý bude zasielaný v 2. polroku. 
 4. Deti zorganizujú na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert…). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

VIANOČNÁ ZBIERKA pre UNICEF

Tento rok bol pre UNICEF špecifický a neorganizuje sa vianočná zbierka tradičným spôsobom ako po minulé roky. Ale my sme sa rozhodli aj napriek tomu podporiť UNICEF vianočnou akciou a pomôcť tak deťom v tých krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza. Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci každoročne koná program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Počas programu sa v dome kultúry konal predaj vianočných ozdôb a dobrôt, ktoré sme na túto akciu vlastnoručne vyrobili a napiekli. Aj takýmto spôsobom chceme prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek na svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

 Vianočná zbierka pre UNICEF

UNICEF sme podporili sumou:  35,80

MODRÝ GOMBÍK

Vzhľadom na vážnu a nepredvídateľnú  situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19, sa v UNICEFe pre bezpečnosť nás všetkých rozhodli, že sa 16. ročník verejnej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2020 tento rok konať nebude.

Školský rok 2020/2021

TRI KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ

K DEŤOM  V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

1. Vzdelávacie aktivity

Uskutočnenie jednej aktivity podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí do konca školského roka 2020/2021.

2. Fundraising

Tradičné zbierky, MODRÝ GOMBÍK a VIANOČNÁ ZBIERKA, tak ako ich poznáme sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnia. Ochrana detí je však pre nás prvoradá, preto zbieranie finančných prostriedkov pre deti v núdzi, bude prebiehať on-line.  Na získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM sa budeme môcť zapojiť do aspoň jednej fundraisingovej kampane Slovenskej nadácie pre UNICEF. Získané finančné príspevky budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza. 

 3. Evaluačný formulár

Vyplniť evaluačný formulár, ktorý bude zasielaný v 2. polroku. 

Splnenie kritérií:

1.Vzdelávacie aktivity

Deň ľudských práv

Cieľom aktivít, ktoré sme zorganizovali na našej škole v rámci Dňa ľudských práv, bolo hovoriť o ľudských právach. Okrem toho, že sme so žiakmi hovorili o ich právach, pripomenuli sme si v duchu ľudských práv aj povinnosti detí v rodine ale aj v škole. Starší žiaci zapisovali na tabuľu práva a povinnosti, urobili vo dvojiciach denník potrieb a želaní. Žiaci podľa svojho vlastného uváženia urobili prehľad o tom, čo je pre ich plný rozvoj potrebné a čo až tak potrebné nie je, ale želajú si to. Z týchto vybraných kartičiek potom zoraďovali potreby podľa dôležitosti. Naši mladší diskutovali o právach a kreslili svoje povinnosti. Rôznymi aktivitami sa snažíme učiť žiakov získať úctu k ľudským právam, ku kultúrnej identite svojej,  ale aj iných, vzájomne si porozumieť a akceptovať sa.

Deň Afriky

Medzinárodný deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej Organizácie africkej jednoty, ktorá je hlavným motívom spoločného sviatku Afričanov a oslavy kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. Tento deň sa pripomína na celom svete. My sme sa na chvíľu premiestnili na africký kontinent. Putovali sme po šiestich rôznych krajinách Afriky.  Žiaci spolu s pani učiteľkami si počas niekoľkých dní pripravovali rôzne zaujímavosti o jednotlivých krajinách Afriky, ktoré potom  pred ostatnými spolužiakmi odprezentovali.

2. Fundraising

Snažili sme sa spolu s najstaršími žiakmi o splnenie druhého kritéria v programe Škola priateľská k deťom. Keďže sa v tomto školskom roku z dôvodu pandémie COVID – 19 neuskutoční tradičná zbierka Modrý gombík, snažíme sa aspoň inými formami  pomôcť deťom v núdzi. My sme sa rozhodli spropagovať darcovskú výzvu výtvarnou formou. Spolu so žiakmi sme si pozreli video o humanitárnej pomoci. Dobrovoľníci s UNICEF sa v krízových situáciách starajú o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta, provizórne školy, opravuje tie poškodené. Taktiež sme spomenuli rôzne krízy, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek krajinu. Zahrali sme si aktivitu: Pomáhať či  nepomáhať. Nakoniec žiaci kreslili plagáty, ktorými chceme spropagovať darcovskú výzvu na pomoc detí v núdzi. Propagácia plagátov vytvorených deťmi je zverejnená na našej webovej stránke.

3.  Evaluačný formulár

Evaluačný formulár bol vyplnený a zaslaný na stránku Škola priateľská deťom.

Aj napriek všetkým prekážkam, ktoré nám pandemická situácia do našich životov priniesla, sme splnili ste si všetky podmienky a získali sme titul

            Škola priateľská k deťom 2020/2021

Školský rok 2021/2022

Máme tu nový školský rok a naša  škola sa opäť zaregistrovala  do programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Tento ročník bude naozaj špeciálny. UNICEF oslavuje 75. rokov a my budeme súčasťou tejto významnej udalosti. 

TRI KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM  V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

1. VZDELÁVACIA AKTIVITA

Pripraviť aspoň jednu vzdelávaciu aktivitu podľa vlastného výberu do konca školského roka 2021/2022. 

2. FUNDRAISINGOVÁ AKTIVITA

Zrealizovať aspoň jednu aktivitu z každej kategórie (KATEGÓRIA 1 a 2).


KATEGÓRIA 1

Vytvoriť k narodeninám Unicefu darcovskú výzvu na darujme.sk a propagovať ju na webovej stránke školy.

Podporiť zbierku DARUJ DOBRÝ POCIT na pomoc deťom zasiahnutým vojnovými konfliktmi. Zbierku môžeme podporiť vkladom alebo prevodom na účet.

Zakúpiť pre deti v núdzi niektorý z DARČEKOV PRE ŽIVOT

Kúpiť si príbeh, ktorý pomáha. Kúpou jedného alebo viacerých príbehov detí, ktorým UNICEF pomohol, prispejeme k tomu, aby aj iné detičky s ťažkým osudom dostali pomocnú ruku.

Distribúcia letáčikov UNICEF do schránok v obci.

KATEGÓRIA 2

Spropagovať 75. výročie UNICEFu na našej webovej stránke prostredníctvom článku, ktorým vieme podporiť aj zbierku, ktorú uskutočnite priamo na škole.

Odporučiť rodičom, aby sa zapojili so svojimi deťmi do  CESTY OKOLO SVETA V KUCHYNI. Môžeme sa zapojiť ako škola a podľa receptov pripraviť rôzne dobroty na školské akcie (vianočné trhy, prezentácie, besiedky, vystúpenia…)

3. EVALUAČNÝ FORMULÁR

Po absolvovaní kritérií na získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM vyplniť evaluačný formulár. 

Splnenie kritérií:

V tomto školskom roku sme sa zapojili opäť do programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Tento ročník bol špeciálny. UNICEF oslavoval 75. rokov a my sme boli súčasťou tejto významnej udalosti. 

Podieľali sme sa na distribúcii letákov UNICEF po obci, išlo o fundraisingovú aktivitu.

UNICEF sme podporili aj kúpou príbehu detí, aby aj iné deti s ťažkým osudom dostali pomocnú ruku.

Vytvorili sme a spropagovali darcovskú výzvu k narodeninám Unicefu na webovej stránke našej školy.

Aj my sme sa rozhodli pomôcť ľuďom na Ukrajine, ktorí sa s rozpútanou vojnou ocitli zo dňa na deň v núdzi. Zapojili sme sa do zbierky  MODRÝ GOMBÍK 2022. 

Vyzbierali sme 70 €.

Výnos zo zbierky teda putoval na pomoc Ukrajine.

Po absolvovaní kritérií bol vyplnený evaluačný formulár.  

Po splnení všetkých kritérií sme aj tento školský rok získali titul

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Školský rok 2022/2023

Tri kritéria na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2022/2023


1. Vzdelávacia aktivita

V rámci programu stačí pripraviť aspoň jednu vzdelávaciu aktivitu podľa vlastného výberu do konca školského roka 2022/2023 pre ľubovoľný počet žiakov.


2. Fundraisingová aktivita

Stačí realizovať aspoň 1 fundraisingovú aktivitu z nasledujúcich možností:

Vytvoriť k narodeninám UNICEFu darcovskú výzvu na darujme.sk a propagovať ju na svojich sociálnych sieťach a webovej stránke školy. Podporiť zbierku MODRÝ GOMBÍK 2023, ktorá bude venovaná téme duševného zdravia na pomoc deťom na Slovensku a v zahraničí. 

3. Evaluačný formulár

Po absolvovaní kritérií na získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM zašleme evaluačný formulár.