Stanovy OZ Agáta

 

( v zmysle  zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie ( ďalej OZ ) má názov Agáta .

 

 1. Sídlom OZ je Partizánska 909, 980 55, Klenovec.

 

 1. OZ je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických  a právnických osôb. OZ  je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom  mene nadobudnúť práva a povinnosti.

 

 1. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

 

 1. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

 

Čl. 2

Ciele a činnosť OZ

 

 1. Podporovať rozvoj výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých.

 

 1. Podporovať kultúru, šport, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, ako aj dospelých.

 

 1. Vytvárať podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže športovými, relaxačnými, kultúrnymi  aktivitami a aktivitami v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.   

 

 1. Organizovať voľnočasové aktivity a motivovať k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia.

 

 1. Podporovať prekonávanie sociálnych, zdravotných, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

 

 1. Podporovať nadaných a tvorivých žiakov i pedagogických pracovníkov v oblasti odbornej, jazykovej, umeleckej a športovej.

 

 1. Vytvárať podmienky pre spolunažívanie majoritnej i minoritnej časti obyvateľstva.

 

 1. Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity, semináre, tréningy, konferencie pre deti, mladých, pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť.

 

 1. Uskutočňovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť vo vzťahu k verejnosti.

 

 1. Posilňovať účasť mladých ľudí ako aj ostatných občanov na spoločenskom dianí, pomáhať pri získavaní nových zručností a skúseností.

 

 1. Tvorba a podpora projektov zameraných na aktívne využitie voľného času detí a mládeže, ochranu detí a mládeže  vrátane ich  výchovy v boji proti drogám a prevencie AIDS, výchove k zdravej rodine.

 

 1. Poskytovať pomoc pri sprostredkovaní poradenstva v oblasti špeciálnej pedagogiky, porúch učenia, správania detí.

 

 1. Podporovať modernizáciu materiálno – technického zabezpečenia Špeciálnej základnej školy

v Klenovci :

a ) inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,

b ) knižnično – informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,

c ) nákup učebných pomôcok, softvérov,  špeciálnych a kompenzačných pomôcok,

d) nákup školského nábytku.

 

 1. Spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovať participáciu na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

 

Čl. 3

Členstvo v OZ

 

 1. Členmi OZ môžu byť fyzické osoby, plnoletí občania plne spôsobilí na právne úkony, bezúhonní bez ohľadu na občiansku a štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vyznanie či zdravotný stav a súhlasia so zameraním združenia a jeho stanovami.

 

 1. Členom OZ môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba v bode 1.

 

 1. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

 

 1. O prijatí za člena rozhoduje Výbor OZ na základe vlastnej písomnej žiadosti žiadateľa.

 

 1. Členstvo v OZ zaniká:

a) písomným oznámením člena,

b) vylúčením, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov OZ alebo porušenie etických a morálnych noriem vo vzťahu k dobrému menu OZ, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti OZ počas dlhší ako dva roky, alebo po tento čas naplatí členské príspevky, pričom členstvo zaniká dňom rozhodnutia Výboru OZ o vylúčení,

c) smrťou fyzickej a zánikom právnickej osoby,

d) zánikom OZ.

 

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen OZ má právo predovšetkým právo:

a) podieľať sa na činnosti OZ,

b) členskej schôdze a hlasovať na nej,

c) navrhovať členov, voliť a byť volený do orgánov OZ,

d) zúčastňovať sa na činnosti OZ,

e ) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom OZ,

f ) byť informovaný o zámeroch, rozhodnutiach orgánov OZ a pripravovaných aktivitách,

g) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou OZ,

h) kedykoľvek zo združenia vystúpiť bez udania dôvodu, toto svoje rozhodnutie musí však

písomne oznámiť orgánu , ktorý rozhodol o jeho prijatí.

 

 1. Povinnosti člena sú predovšetkým:

a)  dodržiavať stanovy OZ,

b)  plniť uznesenia orgánov OZ,

c) aktívne sa podieľať na činnosti OZ a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie,

d) chrániť majetok OZ a jeho dobré meno, ako aj majetok, ktorý má združenie v užívaní, v  prenájme alebo prepožičaný a v prípade poškodenia, straty alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť peňažným plnením, alebo, ak o to člen požiada a ak je to možné, nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu,

e) platiť členské príspevky v zmysle zásad o hospodárení OZ, ktoré sa určia na základe potreby,

f) oznamovať orgánom OZ všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním

stanov, uznesení orgánov OZ a nedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov  súvisiacich s činnosťou OZ.

 

 

Čl. 5

Orgány OZ

 

 1. Orgánmi OZ sú:

a) zhromaždenie členov OZ,

b) výbor OZ,

c) štatutárny orgán,

d) kontrolná komisia.

 

 1. Volebné obdobie orgánov OZ je štvorročné.

 

 1. Funkcie v orgánoch OZ sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

 

 

Čl. 6

Zhromaždenie členov OZ

 

 1. Zhromaždenie členov OZ je utvorené zo všetkých členov OZ.

 

 1. Zhromaždenie členov OZ  je najvyšším orgánom OZ. Ostatné orgány sú ním volené.

 

 1. Zhromaždenie členov OZ:

a) schvaľuje rokovací poriadok,

b) schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,

c) volí a odvoláva členov výboru OZ,

d) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie,

e) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

g) schvaľuje členský príspevok na príslušný kalendárny rok,

h) schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,

i) rozhoduje o zrušení OZ.

 

 1. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor OZ podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Ak o to požiada polovica členov OZ, výbor OZ je povinný zvolať Zhromaždenie členov OZ do dvoch mesiacov.

 

 1. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

 1. Člen OZ môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na zhromaždení členov OZ. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

 

 

Čl. 7

Výbor OZ

 

 1. Výbor OZ je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné zhromaždeniu členov OZ. Riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov OZ.

 

 1. Výbor OZ má najmenej 5 členov ( predseda, podpredseda, tajomník a dvaja členovia), ktorých  funkčné obdobie je 4 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou  osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

 

 1. Výbor OZ je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

 1. Výbor OZ najmä:

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania zhromaždenia členov OZ,

c) vypracováva plán činnosti OZ, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení OZ,

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena OZ a vedie zoznam členov OZ,

e) spravuje majetok OZ,

f) informuje členov o činnosti OZ,

g) chráni a presadzuje záujmy členov OZ,

h) rozhoduje o zrušení OZ v prípade, ak sa zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby

rozhodlo o zrušení OZ,

i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie OZ.

 

 1. Výbor OZ volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda zastupujú OZ navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami a riadia činnosť OZ. Predseda a podpredseda konajú samostatne.

 

 

Čl. 8

Štatutárny orgán

 

 1. Štatutárnym orgánom OZ je predseda, ktorý zastupuje OZ navonok. V prípade neprítomnosti zastupuje  podpredseda, prípadne ním poverený člen výboru. Je volený na dobu 4 rokov.

 

 1. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia výboru.

 

 1. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu zo zdravotných alebo iných dôvodov až do jeho návratu alebo definitívneho odvolania preberá všetky kompetencie podpredseda.

 

 1. Predseda môže vlastným rozhodnutím kedykoľvek poveriť konaním vo svojom mene podpredsedu, taktiež mu môže zveriť časť svojich kompetencií.

 

 1. Predsedu môže pri vážnych porušeniach stanov alebo morálnom a etickom priestupku voči OZ odvolať zhromaždenie členov OZ nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov.

 

 

Čl. 9

Kontrolná komisia

 

 1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom OZ, za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov OZ.

 

 1. Kontrolná komisia je volená zhromaždením členov OZ na obdobie štyroch rokov. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov OZ.

 

 1. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 1-krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

 1. Kontrolná komisia:

a) vykonáva kontrolu hospodárenia OZ, upozorňuje výbor OZ na nedostatky a navrhuje riešenia

na  ich odstránenie,

b) dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci OZ,

c) kontroluje dodržiavanie stanov OZ,

d) kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia členov OZ a činnosti výboru OZ, za týmto účelom

má prístup ku všetkým dokladom OZ,

e) dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov OZ, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,

f) správu o svojej činnosti každoročne podáva zhromaždeniu členov OZ.

 

 1. Kontrolná komisia je oprávnená požiadať výbor OZ o zvolanie zhromaždenia členov OZ  v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť  OZ.  Ak výbor OZ  nezvolá zhromaždenie členov OZ do 1 mesiaca odo dňa  doručenia písomnej žiadosti kontrolnej komisii, výboru OZ  /predsedovi, alebo podpredsedovi/,  kontrolná komisia zvolá Zhromaždenie členov OZ  do jedného mesiaca od  dňa uplynutia lehoty

pre zvolanie výborom OZ.

 

 1. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

 

Čl. 10

Zápisnice o stretnutiach orgánov OZ

 

 1. Zo stretnutí orgánov OZ sa vyhotovujú zápisnice, ktoré OZ  uchová počas piatich rokov.

 

 1. Zápisnice nelikvidujú a sú k nahliadnutiu v sídle OZ.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých zápisov je prezenčná listina prítomných.

 

 

Čl. 11

Hospodárenie OZ

 

 1. OZ hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

 

 1. Zdrojmi majetku OZ sú:

a ) členské príspevky,

b ) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

c) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa OZ, prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít

v rámci cieľov činnosti OZ,

d ) hmotný majetok OZ,

e ) prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických aj právnických,

f ) 2 % z dane.

 

 1. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva OZ zodpovedá výbor OZ. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom OZ ako celku. Na základe zmluvných vzťahov môže OZ využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

 

 1. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

 1. Majetok môže byť použitý:

a) na zabezpečenie činnosti a cieľov OZ,

b) na materiálno – technické zabezpečenie činnosti OZ,

c) odmeny za práce objednané OZ,

d) hotové výdavky spojené s výkonom prác pre OZ,

e) odmeny za správu OZ,

f) iné aktivity v súlade so stanovami OZ,

g) náklady na udržanie a zhodnotenie majetku OZ.

 

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá výbor OZ.

 

 1. Majetok je vlastníctvom OZ a možno s ním disponovať len na základe rozhodnutia zhromaždenia členov OZ. Medzi zasadaniami zhromaždenia členov OZ je týmito právomocami poverený výbor OZ.

 

 1. Správou majetku je poverený výbor OZ, ktorý príslušný majetok využíva. Zaväzovať sa môže len do výšky svojich finančných aktív.

 

 1. Všetky finančné prostriedky sa využívajú len v súlade s týmito stanovami.

 

 1. Finančné prostriedky sa budú sústreďovať na účte OZ Agáta  v SLSP,  a.s, pobočka Hnúšťa.

 

 

Článok 12

Zánik OZ

 

 1. OZ zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

 1. Ak OZ zaniká rozpustením, výbor OZ ustanoví likvidátora. Pri likvidácii OZ sa najprv uhradia záväzky OZ a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia zhromaždenia členov OZ. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

 

 1. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu OZ do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Tieto stanovy OZ Agáta nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia zhromaždením  členov OZ.

 

 1. OZ Agáta vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

 1. Podrobnosti o organizácii OZ Agáta upravuje vnútorný poriadok OZ.  Podrobnosti voľbách upraví volebný poriadok. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

 

V Klenovci dňa  21. 3. 2011