Zamestnanci

PhDr. Janka Pohorelská

 • riaditeľka školy
 • PZ s 2. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • PF UPJŠ v Prešove – magisterské štúdium Pedagogika so zameraním na predškolskú výchovu
 • PF UK v Bratislave – magisterské štúdium Učiteľstvo špeciálnych škôl, špecializácia Pedagogika mentálne postihnutých
 • PdF UK v Bratislave – rigorózna skúška
 • PdF UK v Bratislave – rozširujúce štúdium – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Doplňujúce vzdelanie

 • MPC v Banskej Bystrici – Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvoj profesionality výchovného poradcu a koordinátora prevencie
 • MPC v Banskej Bystrici – Inovácie v riadení školy
 • MPC v Banskej Bystrici – II. atestácia
 • MPC v Banskej Bystrici – Indikátory kvality v hodnotení PZ
 • MPC v Banskej Bystrici – Koučovanie v praxi riadenia škôl a školských zariadení
 • MPC v Banskej Bystrici – Finančná gramotnosť do škôl
 • MPC v Banskej Bystrici – Využitie porovnávania v sebahodnotení školy (benčmarkinkg)
 • MPC v Banskej Bystrici – Líderstvo v škole
 • MPC v Banskej Bystrici – Funkčné inovačné vzdelávanie (pre riaditeľov a zástupcov)
 • MPC v Banskej Bystrici – Podpora procesov sebahodnotenia a riadenia zmien v školách a školských zariadeniach
 • NIVaM Bratislava – Rozvoj lektorských zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Mgr. Katarína Hendlová

 • triedna učiteľka
 • PZ s 2. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • UMB PdF v Banskej Bystrici – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. st. ZŠ odbor: katechetika evanjelických cirkví,
 • UMB PdF Banská Bystrica – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov odbor: etická výchova
 • UMB PdF Banská Bystrica – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. st. ZŠ odbor: slovenský jazyk a literatúra
 • UK PdF Bratislava – pedagogika mentálne postihnutých

Doplňujúce vzdelanie:

 • Súkromné CŠPP Vysoké Tatry – osvedčenie – „Ako správne písať“
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
 • MPC v Banskej Bystrici – Koordinátor drogovej prevencie
 • MPC v Banskej Bystrici – II. atestácia
 • MPC v Banskej Bystrici – Finančná gramotnosť do škôl
 • MPC v Banskej Bystrici – funkčné vzdelávanie
 • MPC v Banskej Bystrici – Využitie porovnávania v sebahodnotení školy (benčmarkinkg)
 • MPC v Banskej Bystrici – Líderstvo v škole
 • MPC v Banskej Bystrici – Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole

Mgr. Janka Mrnková

 • triedna učiteľka
 • vedúca MZ
 • PZ s 2. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • PF UK v Bratislave – magisterské štúdium Učiteľstvo špeciálnych škôl, špecializácia Pedagogika mentálne postihnutých,
 • PF UK v Bratislave – rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – špeciálna pedagogika (poradenstvo)

Doplňujúce vzdelanie

 • Asociácia projektu INFOVEK – osvedčenie – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
 • CVNO Banská Bystrica – Projektový manažment a Základy fin. manažmentu projektov
 • MPC v Banskej Bystrici – Integrované tematické vzdelávanie na 1. a 2. stupni ZŠ
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
 • MPC v Banskej Bystrici – Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia
 • MPC v Banskej Bystrici – funkčné vzdelávanie pre vedúcich PZ
 • MPC v Banskej Bystrici – Koučovanie v praxi riadenia škôl a školských zariadení
 • MPC v Banskej Bystrici – II. atestácia
 • MPC v Banskej Bystrici – Finančná gramotnosť do škôl
 • MPC v Banskej Bystrici – Líderstvo v škole
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvíjanie kreativity žiakov v primárnom vzdelávaní

Mgr. Denisa Mináčová

 • triedna učiteľka
 • výchovná a karierová poradkyňa
 • PZ s 2. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • PF UMB Banská Bystrica – magisterské štúdium Učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy
 • PF Prešovská univerzita – rozširujúce štúdium učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii – pedagogika mentálne postihnutých

Doplňujúce vzdelanie:

 • PF UMB Banská Bystrica – špecializačné inovačné štúdium – zvyšovanie pedagogických kompetencií učiteľov rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Asociácia projektu INFOVEK – Osvedčenie – Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
 • MPC v Banskej Bystrici – Tréning účinných metód a techník na zefektívnenie procesu učenia sa žiakov
 • MPC v Banskej Bystrici – Debata a modelovanie ako učenie sa ľudským právam a európanstvu
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • MPC v Banskej Bystrici – Výchovný poradca
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
 • MPC v Banskej Bystrici – II. atestácia
 • MPC v Banskej Bystrici – Finančná gramotnosť do škôl
 • MANI Konzult Banská Bystrica – Čitateľská gramotnosť a žiaci so ŠVVP
 • MANI Konzult Banská Bystrica – PowerPoint v edukačnom procese

Mgr. Lýdia Bálintová

 • triedna učiteľka
 • koordinátor pre výchovu k manželstvu, rodičovstvu a výchovu ku zdraviu
 • vedenie školskej kroniky
 • PZ s 2. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • UMB PdF Banská Bystrica – učiteľstvo pre I.st. ZŠ
 • PF UK Bratislava – rozširujúce štúdium – pedagogika mentálne postihnutých

Doplňujúce vzdelanie:

 • Súkromné CŠPP Vysoké Tatry – osvedčenie – „Ako správne písať“
 • MPC v Banskej Bystrici – Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. st. ZŠ
 • MPC Banská Bystrica – Finančná gramotnosť do škôl
 • MPC Banská Bystrica – Čitateľská gramotnosť a žiaci so ŠVVP
 • MPC v Banskej Bystrici – Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca
 • MPC v Banskej Bystrici – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie PZ
 • MPC v Banskej Bystrici – Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole
 • MPC v Banskej Bystrici – Rozvíjanie kreativity žiakov v primárnom vzdelávaní
 • MPC v Banskej Bystrici – Vykonanie 1. atestácie
 • PdF KU v Ružomberku – Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie II. atestácie
 • INŠPIRÁCIA Stará Kremnička – Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
 • MANI Konzult Revúca – Myšlienkové mapy v edukácii
 • MPC v Banskej Bystrici – Vykonanie 2. atestácie

Mgr. Miroslava Slatinská

 • vychovávateľka
 • vedenie fondu učebníc
 • PZ s 1. atestáciou

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • UMB PdF Banská Bystrica – pedagogika v špecializácii: sociálna pedagogika
 • UMB PdF Banská Bystrica – doplňujúce pedagogické štúdium
 • PF UK Bratislava – rozširujúce štúdium – pedagogika mentálne postihnutých

Doplňujúce vzdelanie:

 • Súkromné CŠPP Vysoké Tatry – osvedčenie – „Ako správne písať“
 • MPC v Banskej Bystrici – Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
 • MPC v Banskej Bystrici – Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní
 • MPC v Banskej Bystrici – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie PZ
 • MPC v Banskej Bystrici – I. atestácia
 • MPC v Banskej Bystrici – Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole
 • MPC v Banskej Bystrici  – Aktivizujúce metódy vo výchove

Mária Zigmundová

 • pedagogický asistent
 • zástupkyňa zamestnancov
 • samostatný PZ

Vzdelanie: ÚSV s maturitou

 • Gymnázium v Hnúšti

Doplňujúce vzdelanie:

 • Asociácia projektu INFOVEK – osvedčenie – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
 • Prom.ped. Gustáv Kasanický – Osvedčenie o splnení predpokladov pre výkon funkcie zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci
 • MPC v Banskej Bystrici – kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach

Ján Vranský                                                                                 

 • pedagogický asistent
 • samostatný PZ

Vzdelanie: ÚSO s maturitou

 • SPŠ Brezno – strojárska technológia

Doplňujúce vzdelanie:

 • MPC v Banskej Bystrici – kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach

Renáta Demeová         

 • pedagogický asistent
 • samostatný PZ

Vzdelanie: ÚSO s maturitou

 • SOU poľnohospodárske Poltár

Doplňujúce vzdelanie:

 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností PZ
 • Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z MRK
 • Inovačné vzdelávanie PZ škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK
 • Multikultúrna výchova v inkluzívnej škole

Ing. Andrea Migaľová  –  na MD

 • ekonómka

Vzdelanie: VŠ II. stupňa

 • Obchodná akadémia v Banskej Bystrici – odbor bankovníctvo
 • VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – bakalárske štúdium – Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomická fakulta UMB BB – ekonomika manažment podniku

Doplňujúce vzdelanie:

 • MPC v Prešove – špecializačné kvalifikačné štúdium Asistent učiteľa

zastupuje Bc. Juliana Múčková

Vzdelanie: VŠ I. stupňa

 • FVS UPJŠ Košice – Verejná politika a verejná správa

Monika Neumannová

 • upratovačka

Vzdelanie: ÚSO s maturitou

 • SPŠ Rimavská Sobota

Juraj Majorský

 • technik BOZP , PO a CO, kurič plynovej kotolne, školník

Vzdelanie: ÚSO s maturitou

 • SPŠ strojnícka Brezno