EKOSTOPA

eko_m (8K)„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás.“

Je smutné, že my ľudia na tento fakt zabúdame a častokrát si nevážime alebo nedostatočne šetríme naše životné prostredie.

Našich žiakov sa snažíme správne nasmerovať okrem iného, aj čo sa týka postoja k prírode, k potrebe šetriť ju a ochraňovať. Počas samotného vyučovacieho procesu im sprostredkúvame nové vedomosti prostredníctvom hravých aktivít, čo je zmyslom edukačného programu EKOSTOPA, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2010/2011 a pokračujeme aj v ďalšom školskom roku.

Hlavným cieľom tohto programu je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na životné prostredie. Základom programu je internetový kalkulátor pre výpočet ekologickej stopy školy. Na záver každého školského roka zapojené školy získajú certifikát s aktuálnou veľkosťou svojej ekologickej stopy.

Úsilím každého jednotlivca, školy, či krajiny by malo byť zmenšenie svojej EKOSTOPY. Preto sa aj my v tomto školskom roku budeme snažiť znížiť veľkosť stopy, tým, že znížime spotrebu elektrickej energie, vody a podobne. A tým zároveň budeme šetriť našu zem, naše životné prostredie.

„A čo to vlastne tá EKOSTOPA je?“

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem.

Tento vplyv vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Zároveň zisťuje či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou.

Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého čo spotrebúvame (energia, voda, potraviny, oblečenie, materiály) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Vďaka medzinárodnému obchodu naša stopa často pozostáva z územia roztrúseného po celom svete.

Výpočet je postavený na troch jednoduchých princípoch:

– vieme zistiť množstvo prírodných zdrojov, ktoré konzumujeme a množstvo odpadu, ktorý produkujeme;

– väčšina týchto zdrojov a odpadu sa dá prepočítať na množstvo zodpovedajúcej biologicky produktívnej plochy Zeme (ornej pôdy, pasienkov, lesov, vodnej plochy a zastavanej plochy);

– jeden hektár biologicky produktívnej plochy Zeme sa označuje ako globálny hektár – gha, pričom jeden hektár má približne veľkosť jedného futbalového ihriska.

Viac informácií o EKOSTOPE nájdete na webovej stránke: www.ekostopa.sk