Projekty

SPOLU MÚDREJŠÍ 3

Naša škola sa v januári 2022 opäť úspešne zapojila do ďalšej výzvy MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 3“. Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Finančné prostriedky sú poskytnuté z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania. 

Doučovanie v našej škole sa realizuje v mesiacoch január, február, marec, apríl, máj a jún 2022. Vytvorených je 6 skupín žiakov 2. stupňa. Do projektu je zapojených minimálne 29 žiakov, počet môže byť vyšší, závisí od dochádzky žiakov do školy. Škola získala na realizáciu projektu FP vo výške 7 000 Eur.

SNOEZELEN MIESTNOSŤ

V októbri 2021 zverejnilo MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na zriadenie „Snoezelen miestnosť“ . Cieľom výzvy je podporiť  terapeutické a edukačné aktivity pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Naša škola sa do výzvy zapojila a bola úspešná. Získali sme FP vo výške 9 880 eur na zriadenie Snoezelen miestnosti. Ďakujeme.

SPOLU MÚDREJŠÍ 2

Naša škola sa v septembri 2021 úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 2“. Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.
Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa malo zabezpečiť naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách, ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Program Spolu múdrejší 2 bol určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Finančné prostriedky sú poskytnuté z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania. 

Doučovanie v našej škole sa realizuje v mesiacoch október, november a december 2021. Vytvorených je 6 skupín, jedna skupina 1. stupňa a 5 skupín 2. stupňa. Do projektu je zapojených minimálne 18 žiakov, počet môže byť vyšší, závisí od dochádzky žiakov do školy. Škola získala na realizáciu projektu FP vo výške 4 200 Eur.

Motivacny letak pre deti

Informacny-a-motivacny-letak pre rodičov

Grantový program nadácie Ekopolis „Nestlé pre vodu v krajine“

Nadácia Ekopolis vyhlásila výzvu na podávanie projektov v grantovom programe „Nestlé pre vodu v krajine“. Vypracovali sme projekt s názvom „Kvapka pre našu planétu“

Ciele projektu:

 1. Znížiť spotrebu pitnej vody v budove ŠZŠ v Klenovci o 20%.
 2. Zrealizovať úpravu (vyčistenie) vodného toku v rómskej osade Dolinka za účasti obyvateľov osady, starších žiakov ŠZŠ Klenovec a pracovníkov verejnoprospešných prác.
 3. Na miestnej úrovni zvýšiť povedomie občanov Klenovca o význame šetrenia, ochrane a správneho hospodárenia s vodou.

Projekt bol schválený a podporený finančnou sumou – 2 105 €.

Grantový program Hodina deťom – 14. ročník

Zapojili sme sa do ďalšieho ročníka tohto programu s projektom „Čarovný dvor“.

Ciele projektu:

 1. Rozvíjať tvorivosť a aktivitu detí vlastnou činnosťou.
 2. Motivovať deti k práci, k voľbe povolania.
 3. Rozvíjať hodnotovú orientáciu detí.
 4. Rozvíjať úroveň komunikácie detí, učiť ich rešpektovať rôzne názory.
 5. Učiť deti sebaúcte a úcte k ostatným.
 6. Učiť deti rešpektovať rôznorodosť detí.
 7. Zlepšiť spoluprácu školy s rodičmi a vyplniť voľný čas našim žiakom, ktorí už školu ukončili a nikde nepracujú.

Požadovaná suma podpory z nadácie – 6 693 €. Projekt nám bol schválený, ale požadovaná suma bola znížená na 2 917,55 €.

Grantový program Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila jarné kolo 1. ročníka Grantového programu Dôvera. Zapojili sme sa aj do tejto výzvy s projektom „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“.

Ciele projektu:

 1. Zlepšiť podmienky vzdelávania a výchovy v oblasti zdravia a zdravého života žiakov špeciálnych škôl.
 2. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.
 3. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 4. Vyučovať netradičnou a zaujímavou formou.
 5. Prezentovať žiakov špeciálnych škôl aj takouto vedomostnou formou.

Požadovaná suma podpory z nadácie – 2 000 €.
Projekt nám nebol schválený.

Grantový program nadácie Wolkswagen Slovakia „Bezpečne na cestách“

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu na podávanie projektov v grantovom programe „Bezpečne na cestách“. Vypracovali sme projekt s názvom „Stop! Pozor! Voľno!“

Ciele projektu:

 1. Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy v ŠZŠ v Klenovci.
 2. Vytvoriť metodický materiál a tým zvýšiť u žiakov povedomie o pravidlách cestnej premávky.
 3. Vytvoriť metodický materiál zameraný na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu.
 4. Podporiť netradičnými formami a metódami záujem žiakov o dopravnú výchovu.
 5. Snažiť sa konkrétnymi situáciami v cestnej premávke zvýšiť úroveň bezpečnosti našich žiakov na cestách.

Požadovaná suma podpory z nadácie – 2 000 €.
Žiaľ, projekt nebol schválený.

Nadácia Orange – program Školy pre budúcnosť 2013

Projekt s názvom „Špeckovská rozprávkovo-zážitková kniha“ bol podaný v rámci ďalšieho ročníka uvedeného grantového programu.

Ciele projektu:

 1. Budovať pozitívny vzťah ku knihe.
 2. Rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť u žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 3. Vedieť základné informácie o najznámejšom rozprávkarovi v okolí.
 4. Vytvoriť „Špeckovskú“ rozprávkovo – zážitkovú knihu (rozvoj životných zručností žiakov).
 5. Predprofesijná príprava žiakov.

Projekt bol schválený a podporený finančnou sumou – 1 317 €.

Rozvojové projekty

ENVIROPROJEKT 2012

Koordinátorka environmentálnej výchovy na našej škole Ivana Bútorová vypracovala Enviroprojekt. Hlavným cieľom projektu implementácia jednotlivých tém environmentálnej výchovy a trvalo udržateľného rozvoja do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe, k vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu; rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň tak rozvíjať vedomie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) u žiakov školy a ostatnej obecnej komunity.
Zámerom je podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby.
Výška finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 1 493 €.
Projekt nám nebol schválený.

VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH 2012

Ja som mladý remeselník, pochádzam z Klenovca a robím toto…

Hlavným cieľom projektu je:

 1. Zefektívniť podmienky vzdelávania žiakov špeciálnej základnej školy v Klenovci v oblasti predprofesijnej prípravy, a tým zvýšiť ich záujem, ale aj záujem rodičov o štúdium ich dieťaťa na odbornom učilišti.
 2. Zvýšiť pripravenosť žiakov – úroveň schopností, vedomostí, návykov a manuálnych zručností pre budúce povolanie.

Výška požadovaných finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 6 431,00 €.
Projekt nám nebol schválený.

PROJEKT TESCO

Názov projektu: „Čarovná dráha“

Ciele projektu:

 1. Navrhnúť a postaviť „Čarovnú dráhu“, ktorá bude napomáhať zlepšovať kvalitu života detí, odstraňovať bariéry, či už fyzické, mentálne, komunikačné, spoločenské.
 2. Viesť žiakov k pohybu, rozvíjať prirodzenú pohyblivosť žiakov a radosť z pohybu.
 3. Formovať kladné postoje k pohybovej aktivite v škole i mimo nej.
 4. Rozvíjať komunikáciu v tíme, schopnosť spolupracovať, schopnosť riešiť konflikty.
 5. Viesť deti k tolerancii a k zmysluplnému tráveniu voľného času.
 6. Celková výška finančných prostriedkov na projekt: 6 497,00 €.

Projekt nám nebol schválený.

Záložka do knihy spojuje školy – 2011/2012

Taktiež sme sa už po tretí krát zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, ktorý vyhlasuje Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc.
V mesiaci október na vyučovacích hodinách PV a VV vytvorili žiaci s pomocou učiteliek zaujímavé záložky, mnohé aj s netradičnou technikou. Záložky sme zaslali tentokrát do partnerskej školy na Slovensku, keďže sa do projektu prihlásilo oveľa viac slovenských škôl ako českých. Pridelili nám ŠZŠ v Bratislave na Žehrianskej ulici. S vybranou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom e-mailu a záložky sme si navzájom vymenili.

Nadácia Orange – program Školy pre budúcnosť 2011

Do ďalšieho ročníka programu sme sa zapojili s projektom „V pohybe so strigou Agátou“.

Ciele projektu:

 1. Viesť žiakov k pohybu.
 2. Rozvíjať prirodzenú pohyblivosť žiakov a radosť z pohybu.
 3. Formovať kladné postoje k pohybovej aktivite v škole i mimo nej.
 4. Učiť žiakov samostatne realizovať a hodnotiť hru.
 5. Rozvíjať komunikáciu v tíme.
 6. Rozvíjať schopnosť spolupracovať.
 7. Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty.

Požadovaná suma podpory z nadácie – 1 500 €.
Projekt nebol schválený.

Záložka do knihy spojuje školy – 2010/2011

Aj tento rok bol Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Prahe a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave vyhlásený česko-slovenský projekt Zálkožka do knihy spojuje školy. Naša škola sa opäť zapojila do tohto projektu. Záložky sme tento krát zaslali do partnerskej školy v Českej republike, ktorá nám bola pridelená: Základní škola Orlová – Lutyně. S vybranou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom e-mailu, kde nás informovali o zaslaní ich záložiek do našej školy.

Cieľ súťaže:

 1. Rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov v zdravotníckej oblasti.
 2. Vytvoriť podmienky pre zmysluplné stretnutie žiakov Špeciálnych škôl.
 3. Vytvoriť zdravú súťaživú atmosféru.
 4. Vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu, pocit úspešnosti.
 5. Odstraňovať bariéry vytvorením a realizáciou novej vedomostnej súťaže – rozšírenie možností integrácie detí do spoločnosti.
 6. Prezentovať sa na verejnosti v pozitívnom smere.

Projekt bol úspešne schválený a podporený sumou 1 000 €.

DOPYTOVO – ORIENTOVANÉ PROJEKTY

Operačný program Vzdelávanie

INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.

Rozhodli sme sa zapojiť do tejto výzvy a vypracovali sme projekt s názvom: „Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“
Výška požadovaného nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ je:
130 683,80 €.

Strategický cieľ projektu:
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v ŠZŠ v Klenovci, inovovať obsah, formy a metódy výučby.

Špecifické ciele projektu:

 1. Inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania žiakov smerom k rozvoju čitateľskej gramotnosti a kľúčových kompetencií žiakov.
 2. Inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania žiakov smerom k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a inovovať didaktické prostriedky.
 3. Vzdelávať pedagogických zamestnancov so zameraním na získavanie kompetencií potrebných pre premenu tradičnej školy na modernú.

Cieľové skupiny:

 • žiaci špeciálnej základnej školy,
 • pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy.

Výsledky sú nám zatiaľ nie známe.

Rozvojové projekty

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo v roku 2011 účelové finančné prostriedky na financovanie niekoľkých rozvojových projektov. Zapojili sme sa do dvoch výziev – Enviroprojet 2011 a Vzdelávanie pre všetkých 2011.

ENVIROPROJEKT 2011

Koordinátorka environmentálnej výchovy na našej škole Ivana Bútorová vypracovala Enviroprojekt. Výška finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 2 346 €.

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň tak rozvíjať vedomie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) u žiakov školy a ostatnej obecnej komunity.

Zámerom je podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby. Týmto spôsobom výučby má Špeciálna základná škola v Klenovci nasledovné koncepčné environmentálne zámery:

 • zabezpečiť čo najčastejší kontakt žiakov s prírodou,
 • rozvíjať u žiakov spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému prostrediu a k vnímaniu jeho estetických hodnôt,
 • rozvíjať u žiakov záujem o získavanie vedomostí a zručností v problematike životného prostredia,
 • skupinovými aktivitami viesť žiakov k tvorivému a efektívnemu riešeniu konkrétnych a reálnych problémov životného prostredia v obci, ako napr.: vysádzanie kríkov, stromčekov, zber a triedenie odpadov, pomoc pri odstraňovaní „čiernych skládok“ a pod.

Projekt žiaľ nebol podporený.

VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH 2011

Táto výzva nás veľmi zaujala, a tak Janka Mrnková vypracovala s pomocou kolegýň projekt „Čarovná dráha“.

Výška požadovaných finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 6 090 €.

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť a postaviť „Čarovnú dráhu“, ktorá bude napomáhať plniť ciele predmetu telesná výchova v špeciálnej základnej škole.

U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí.

Ciele projektu:

 • zvýšenie motivácie u žiakov o predmet telesná výchova,
 • zvýšenie úrovne aktívneho pohybu u žiakov,
 • dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností,
 • zmierňovanie alebo odstraňovanie pohybových nedostatkov, nahradzovanie chýbajúcich zručností inými a zlepšovanie celkového fyzického stavu,
 • zvýšenie úrovne optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov.

Výsledky výzvy nás trochu zarmútili, náš projekt nebol podporený. Tak nabudúce!

Grantový program HODINA DEŤOM – 12. ročník

Tento program sa nám veľmi zapáčil a najmä úspešnosť našej „škôlky“. Veľmi by sme radi pokračovali v tomto projekte aj naďalej, a tak sme sa už 3 krát zapojili do grantového programu Hodina deťom. Vypracovali sme pokračovanie projektu Čarovná škôlka a opäť bol úspešne schválený a podporený sumou 2 906 €, celkové náklady na projekt sú 3 236 €.

Veľmi pekne ďakujeme za túto pomoc!

Ciele projektu:

 1. Naučiť deti primerane k ich veku porozumieť, zmysluplne sa vyjadrovať a komunikovať v slovenskom jazyku a zároveň obohacovať ich rómsky slovník.
 2. Naučiť deti primerane k ich veku sebaobsluhe.
 3. Dosiahnuť primeranú úroveň motoriky detí k ich veku.
 4. Naučiť deti primerane k ich veku sústrediť svoje vnímanie ( zrakové, sluchové, hmatové, čuchové, sluchové a priestorové ), pozornosť, pamäť, myslenie na osvojovanú si aktivitu.
 5. Naučiť sa slušne a spoločensky správať v rôznych situáciách.

Cieľové skupiny:

 • 4 až 6 ročné deti, ktoré pochádzajú z klasickej rómskej osady zo sociálne slabých rodín a ktoré vyrastajú v nevyhovujúcom a málopodnetnom prostredí. Ich rodičia nie sú schopní im zabezpečiť základné biologické potreby nie to ich pripraviť na vstup do školy,
 • rodičia detí.

Nadácia Orange – program Kultúra bez bariér – 2. ročník

Koncom roku 2010 vyhlásila Nadácia Orange výzvu – 2. ročník programu Kultúra bez bariér, ktorej cieľom je sprístupniť svet kultúry ľudom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Zámerom programu je takisto zvyšovanie tolerancie a odstraňovanie bariér medzi ľuďmi so znevýhodnením a bežnou populáciou prostredníctvom umenia. Finančné prostriedky sú určené na uľahčenie prístupu k divadelnému, hudobnému a tanečnému umeniu rôznym skupinám detí, mladých ľudí a dospelých so znevýhodnením.

Vlani úspešná „Čarovná šňúra“ strigy Agáty mala veľký a pozitívny ohlas medzi deťmi i dospelými , a tak Janka Mrnková znovu vypracovala projekt s názvom Rozprávkovo-tanečná „šňúra“ strigy Agáty.

Projekt bol úspešne schválený a bude podporený finančnými prostriedkami vo výške 3 000 €.

Úprimne ďakujeme!

Zámer projektu: odstrániť bariéry, ktoré nám bránia zefektívniť činnosť Ochotníckeho spolku strigy Agáty v príprave a realizácii novej umeleckej „šňúry“ pre deti so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením z MŠ, ŠMŠ, ZŠ – 1. a 2. stupeň, ŠZŠ s cieľom priniesť umenie priamo do ich prostredia.

Ciele projektu:

 1. Odstraňovať bariéry – finančné (predstavenie odohrané bezplatne), fyzické (nedostupnosť kultúry pre detského diváka v blízkom okolí, nemožnosť cestovať do kultúrnej ustanovizne), psychologické (neprimeranosť ponúkaných vystúpení pre deti so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením).
 2. Uľahčiť integráciu do spoločnosti.
 3. Priblížiť svet kultúry a umenia.
 4. Pozitívne ovplyvňovať osobnosť, kreativitu detí so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením.
 5. Umožniť im sebarealizáciu a pocit úspechu.
 6. Podporovať talenty znevýhodnených detí (nadviazanie spolupráce s umeleckým tanečným súborom).

Grantový program HODINA DEŤOM – 11. ročník

Nadácia pre deti Slovenka znovu vyhlásila už 11. roč. Grantového programu Hodina deťom. Aj do tejto výzvy sme sa zapojili. Pani učiteľka Mrnková vypracovala projekt Čarovná škôlka. Tento projekt bol pokračovaním projektu Tri hodiny deťom, bol úspešný a Nadácia pre deti Slovenka sa rozhodla podporiť náš projekt sumou 2 850 €, celková suma na projekt 3 170 €, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Cieľovú skupinu tvoria rómske deti vo veku od 4 do 5 rokov pochádzajúce zo sociálne znevýhodnených rodín (klasická rómska osada), ktoré žijú v nevyhovujúcom prostredí bez akýchkoľvek podnetov pre všestranný rozvoj osobnosti, u ktorých absentuje predškolská výchova. Tieto deti nemajú osvojené základné hygienické, sebaobslužné a spoločenské návyky, neovládajú slovenský jazyk a tak zlyhávajú už pri testoch školskej zrelosti. Neuvedomujú si vlastnú hodnotu a ani hodnotu iných ľudí.

Ciele projektu:

 1. Osvojiť si základné pojmy v slovenskom jazyku, učiť sa im porozumieť, učiť sa komunikovať v slovenskom jazyku.
 2. Zvýšiť úroveň hygienických, sebaobslužných a spoločenských návykov.
 3. Zvýšiť úroveň jemnej a hrubej motoriky.
 4. Zvýšiť úroveň jemnej a hrubej motoriky.
 5. Zvýšiť úroveň pripravenosti detí na vstup do školy, učiť deti vnímať vlastnú hodnotu a hodnotu iných ľudí.

FOND GSK 2010 jarná výzva
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu GSK

Na jar 2010 nás zaujala výzva fondu GSK. Janka Mrnková vypracovala projekt s názvom „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“.
Prečo práve takýto názov súťaže?
Podaj ruku, pomôžeš a môžeš zachrániť život. Potom sa Ti vráti celé srdce.
Špeciálne základné školy v našom okrese, ako aj v susedných okresoch, organizujú rôzne súťaže, ktoré sú však zamerané na šport, umenie, manuálne zručnosti. Tieto súťaže nie sú zamerané na získanie a preverenie vedomostí žiakov v určitých oblastiach. A tak vznikol nápad pripraviť a zorganizovať vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa špeciálnych základných škôl v okrese Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca.

Cieľová skupina: žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín, navštevujúci ŠZŠ v okrese Rimavská Sobota.

Cieľ súťaže:

 1. Rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov v zdravotníckej oblasti.
 2. Vytvoriť podmienky pre zmysluplné stretnutie žiakov Špeciálnych škôl.
 3. Vytvoriť zdravú súťaživú atmosféru.
 4. Vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu, pocit úspešnosti.
 5. Odstraňovať bariéry vytvorením a realizáciou novej vedomostnej súťaže – rozšírenie možností integrácie detí do spoločnosti.
 6. Prezentovať sa na verejnosti v pozitívnom smere.

Projekt bol úspešne schválený a podporený sumou 1 000 €.

ĎAKUJEME!

Nadácia ORANGE – „Školy pre budúcnosť“

Aj v ďalšom školskom roku 2009/2010 sa naša škola zapojila do výzvy Nadácie ORANGE Školy pre budúcnosť, a to už do 7. ročníka grantového programu pre učiteľky a učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií. Šťastena opäť stála pri nás a náš projekt bol schválený. Získali sme 1 500 €. Vrelá vďaka Nadácii Orange.

A o čom bol náš projekt?

„So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch“

Deti pomocou čarovného zaklínadla aj tento rok zobudia strigu Agátu, ktorej počas spánku zdreveneli všetky strigônske kostičky. Snívalo sa jej o švárnom šuhajovi, ktorý bohatým bral a chudobným rozdával. Spolu „So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch“ sme sa vybrali spoznávať náš región. Deti zažili napínavé a dobrodružné putovanie po stopách zbojníkov. Stopy viedli cez Čertovu dolinu, v ktorej sa nachádza hrôzostrašná jaskyňa a vodopád. Vyliezli sme na Mravcov vršok, kde zbojníci ukryli zlaté dukátiky v studničke, odviezli sme sa čarovným expresom na Zbojnícky dvor. Zakrepčili sme si zbojnícky tanec, dali si čarovné halušky. Bryndzové! A valašky? Tie si deti vystružlikali v tvorivých dielňach, a keby len tie!

Ciele projektu:

 1. aplikovať prvky regionálnej výchovy v edukačnom procese,
 2. poznávať región, jeho prírodné krásy, ako aj oživovať a zachovávať kultúrne, duchovné a historické hodnoty regiónu,
 3. všestranne rozvíjať osobnosť žiakov v jeho troch základných štruktúrach: v oblasti afektívnej, kognitívnej a psychomotorickej,
 4. rozvíjať osobnosť dieťaťa v ich najbližšom prostredí, ktoré najintenzívnejšie ovplyvňuje jeho myslenie cítenie a konanie,
 5. stimulovať poznávaciu zvedavosť detí z pozorovania a zážitkových aktivít spojených s ich životom,
 6. využívať aktivizujúce metódy – spontánnosť a fantáziu žiakov s emotívnym prežívaním a zážitkom, ktoré u žiakov formujú kritické myslenie a nenásilným spôsobom pomáhajú získané poznatky pretransformovať na trvalejšie vedomosti,
 7. učiť deti slobodne vyjadrovať svoje názory, argumentovať a posudzovať.

Nadácia Orange – program Kultúra bez bariér

Hlavným cieľom tohto programu je sprístupniť kultúru a umenie ľuďom s rôznym znevýhodnením (zdravotným či sociálnym). Finančné prostriedky sú určené na uľahčenie prístupu k divadelnému, hudobnému a tanečnému umeniu rôznym skupinám detí, mladých ľudí a dospelých so znevýhodnením.

Tento program zaujal našu p. učiteľku Mgr. Janku Mrnkovú, ktorá vypracovala projekt s názvom „Čarovná šňúra“ strigy Agáty.
Projekt bol úspešne schválený a bude podporený finančnými prostriedkami vo výške 3 000 Eur.

Zámer projektu: odstrániť bariéry, ktoré nám bránia zefektívniť činnosť Ochotníckeho spolku strigy Agáty v príprave a realizácii umeleckej „šňúry“ pre deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením z MŠ, ŠMŠ, ZŠ – 1. stupeň, ŠZŠ s cieľom priniesť umenie priamo do ich prostredia.

 1. Finančná bariéra – získaním finančných prostriedkov budeme mať možnosť:
  1. Pripraviť umeleckú „šňúru“.
  2. Zrealizovať – odohrať pripravenú umeleckú „šňúru“ v prostredí, v ktorom deti žijú.
  3. Odohrať predstavenie bezplatne.
  4. Navštíviť kultúrne predstavenia v Banskej Bystrici.
 2. Fyzická bariéra:
  1. Zmierniť nedostupnosť kultúry pre všetky deti v blízkom aj vzdialenejšom okolí.
  2. Možnosť cestovať do kultúrnej ustanovizne.
 3. Psychologické bariéry:
  1. Zmierniť neprimeranosť ponúkaných podujatí v Klenovci a v okolitých mestách a obciach.

Odstránením týchto bariér budeme schopní pripraviť a zrealizovať umeleckú „šňúru“, odohrať ju bezplatne v Klenovci, Hnúšti, Tisovci, Ratkovej a Hrachove v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji v mesiacoch od apríla až do septembra s deťmi
(niektorí členovia spolku) a pre deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Ďalej budeme môcť navštíviť divadelné, alebo bábkové predstavenie v Banskej Bystrici a takýmto spôsobom sprístupnime kultúru a umenie deťom s rozličným znevýhodnením.

Nadácia Orange – Školy pre budúcnosť

Grantový program je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú pre svojich žiakov pripraviť pútavé a netradičné hodiny. Už v minulom školskom roku sme realizovali projekt „So strigou Agátou v krajine rozprávok“. Aj tohto roku sme podali projekt do ďalšieho ročníka a znovu sa nám to podarilo. Projekt s názvom „So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch“ bol schválený a bude podporený sumou 1 500 €.

A o čom je tento projekt?

Postava Jánošíka je úzko spätá s obcou Klenovec, v ktorej sa nachádza aj naša škola. Práve s postavou Jánošíka sa bude spájať projekt „So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch“. Striga Agáta je postavička, s ktorou žiaci už minulý rok zažili nezabudnuteľný týždeň. Tento krát sa spolu vydajú na netradičné spoznávanie kultúry svojej obce a regiónu v rámci regionálnej výchovy. Nebudú chýbať výlety, exkurzie, bádanie, práca s textom, s mapou, návšteva kina, tvorivé dielne, počas ktorých budú tvoriť zo šúpolia, z dreva, s výšivkou či háčkovaním, žiaci sa naučia zbojnícky tanec a spoznajú ľudové umenie a zvyky z Klenovca. Počas potuliek po zbojníckych chodníčkoch sa budú riadiť heslom „Všetci za jedného, jeden za všetkých“. Podstatné je, že sa budú deti učiť zážitkovým spôsobom.

Záložka do knihy spojuje školy

– je česko-slovenský projekt vyhlásený Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Prahe a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc.

Ciele projektu:
nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými ZŠ a SŠ a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. V mesiaci október na vyučovacích hodinách PV a VV vytvorili žiaci s pomocou učiteliek zaujímavé záložky, mnohé aj s netradičnou technikou. Záložky sme zaslali 29. 10. 2009 do partnerskej školy v Českej republike, ktorá nám bola pridelená: Speciální základná škola Louny. S vybranou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom e-mailu, kde nás informovali o zaslaní ich záložiek do našej školy.

Národné projekty

Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava realizuje projekt v rámci výzvy:

Kód výzvy: OPV/K/RKZ/NP/2008-3
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ“
Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Jedna učiteľka sa v rámci projektu prihlásila na vzdelávanie zamerané na využitie IKT vo vyučovacom procese a škola získala pre žiakov 5 nových PC, 1 nootebok a i dataprojektor.

Cieľom projektu je:
– dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Výzva 3.1 Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Náš projekt bol úspešne schválený a s Agentúrou MŠ pre štrukturálne fondy EÚ sme podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Výška finančných prostriedkov poskytnutých z prostriedkov EÚ bude: 115 535,15 €.
Prioritná téma projektu: Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

Cieľ projektu:
Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z MRK vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.

Špecifické ciele projektu:

 1. Uľahčenie prístupu MRK k IKT.
 2. Zvyšovanie kvalifikácie pedagogického personálu pre prácu s MRK.
 3. Zvýšenie integrácie MRK do spoločnosti.
 4. Špecializované vzdelávanie žiakov MRK smerujúce k pokračovaniu štúdia a inovácia didaktických prostriedkov.

Aktivity projektu:

 1. Návrh a vytvorenie vzdelávacieho programu IKT pre MRK.
 2. Návrh a vytvorenie vzdelávacieho programu „Príprava pre život“.
 3. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v nových predmetoch – IKT a PPŽ.
 4. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti riešenia konfliktov, asertívneho správania, v sociálnych a komunikačných zručnostiach.
 5. Vzdelávanie žiakov MRK v sociálnych a komunikačných zručnostiach.
 6. Vzdelávanie žiakov MRK zážitkovým učením sa v špecifických témach s odborníkmi.
 7. Inovácia didaktických prostriedkov.

Z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci realizácie projektu zakúpi škola modernú počítačovú techniku – PC, nooteboky pre žiakov, interaktívne tabule, keramické tabule do každej triedy, dataprojektor. Zmodernizujeme učebné pomôcky na vyučovanie pracovného vyučovania ( vybavenie dielne, kuchynky), zakúpime odbornú literatúru pre učiteľov a pre žiakov, výukové programy a učebné pomôcky na vyučovanie prírodopisu, vlastivedy, vecného učenia a iných predmetov.

Rozvojové projekty

„E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo v roku 2009 účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov
„E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“.

Rozhodli sme sa zapojiť do tejto výzvy. Vypracovali sme projekt s názvom:
„Chceme sa učiť moderne a hravo.“
Výška finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 6 600 €.
Zatiaľ nie sú známe výsledky tejto výzvy.

Grantový program HODINA DEŤOM – 10. ročník

Nadácia pre deti Slovenka vyhlásila 10. roč. Grantového programu Hodina deťom. Rozhodli sme sa zapojiť do tejto výzvy. Pani učiteľka Mrnková vypracovala projekt Tri hodiny deťom. Tento projekt bol úspešný a Nadácia pre deti Slovenka sa rozhodla podporiť náš projekt sumou 7 000 €.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti rómskych detí predškolského veku (4 – 5 rokov) na vstup do školy a predísť poruchám učenia a správania sa. Cieľovú skupinu tvoria deti pochádzajúce z rómskej osady zo sociálne znevýhodnených rodín. Aktivity preventívneho programu sú zamerané na rozvoj schopností, zručností a vedomostí, na získanie určitých návykov, prostredníctvom ktorých sa zvýši úroveň pripravenosti detí na vstup do školy. Zároveň zabránime vzniku sekundárnych porúch učenia a správania sa. Uvedené aktivity s deťmi budú systematicky a pravidelne prebiehať v „čarovnej škôlke“ počas školského roka 2009 / 2010 mimo školských prázdnin. Sú zamerané na zvyšovanie úrovne troch základných zložiek osobnosti : reč, sebaobsluha, motorika a na predchádzanie vzniku porúch učenia a správania sa.

Projekt ORANGE „Školy pre budúcnosť“.

Konto ORANGE vyhlasuje každoročne niekoľko grantových výziev. Zapojili sme sa do 6. ročníka grantového programu pre učiteľky a učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií s názvom Školy pre budúcnosť. Šťastie nám bolo naklonené a náš projekt bol schválený. Získali sme 30 000,- Sk / 995,80 €. A o čom bol náš projekt?

„So strigou Agátou v krajine rozprávok.“

„Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem,
ak mi to ukážeš – zapamätám si,
ale ak to urobím – pochopím.“

Daného príslovia sa drží striga Agáta. Je to rozprávková postava, ktorá pomocou kúziel a čarovného nápoja prenesie žiakov do krajiny rozprávok, v ktorej zábavnou a netradičnou formou bude všestranne rozvíjať osobnosť detí, najmä komunikačné zručnosti. V tvorivých dielňach žiaci budú vlastnou činnosťou nadobúdať a rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu, zručnosti a návyky nielen za pomoci strigy Agáty, ale aj rodičov.
Detský svet je plný rozprávok a k rozprávkam patrí aj hrad, či zámok a jaskyne plné prekvapení. Preto spolu so strigou Agátou „odletia“ na čarovnej metle do jaskyne, v ktorej budú hľadať jej tajomstvo, ako aj na hrad, kde sa stretnú aj s „princeznou“, ktorá tam kedysi bývala. Najprv však budú musieť prostredníctvom úloh, hádaniek, krížoviek, práci s IKT, nájsť tú správnu cestu pomocou hesiel a čarovných zaklínadiel, ktoré im umožní naštartovať čarovnú metlu.

Tento projekt sa realizoval od 30. 3. – 3. 4. 2009 a bolo SUPER !!!

Ď A K U J E M E !!!

INFOVEK

Projekt INFOVEK je národný celoštátny projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameraný na celoplošné napojenie základných a stredných škôl na Internet, s využitím tohto média v pedagogickom procese. Prostredníctvom tohto projektu by sa škola mala stať centrom, ktoré bude rozširovať proces informatizácie spoločnosti – od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov.
Naša škola sa zapojila do tohto projektu v roku 2004. Asociácia Projektu INFOVEK zapožičala škole 5 žiackych a 1 učiteľský PC. Zároveň sme získali vzdelávací SOFTWÉR a rôzne výukové programy ako aj bezplatný prístup na internet. Počítačová učebňa je využívaná počas výchovno – vzdelávacieho procesu, práca na PC žiakov veľmi zaujíma a motivuje. V popoludňajších hodinách je učebňa využívaná zamestnancami školy, žiakmi v čase počítačového záujmového útvaru, v rámci triednických hodín. Poskytujeme bezplatný prístup k PC a na internet aj rodičom, ako aj širokej verejnosti.

V rámci programu PHARE sa naša škola v školskom roku 2004/2005 zapojila do projektu vytvárania tranzitívnych tried pre rómske deti. V rámci tohto projektu sme spolupracovali so Základnou školu V. Mináča a Materskou školou K. Pajera v obci. Získali sme množstvo učebných pomôcok, učebného materiálu, školský nábytok, TV, video, CD prehrávač.

V rámci programu PHARE SRO103.01 získala naša škola v roku 2004 finančné prostriedky vo výške 98 000,-Sk na vybudovanie sociálnych zariadení v budove školy.