Environmentálny akčný plán školy

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Odpad                                pre certifikačné obdobie: 2014/2015 – 2015/2016
Silné stránky Slabé stránky
Separujeme odpad – plasty, papier, komunálny neseparujeme bioodpad, chýba kompostovisko
V rámci Recyklohier zbierame a odovzdávame elektoodpad produkujeme veľa odpadu, ktorý veľmi málo znovu používame
  nahromadený odpadový materiál, ktorý zbytočne zaberá miesto a málo sa využíva
EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom): Katarína Cesnaková Dátum schválenia: 5.6.2015
Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín Indikátor /
Ukazovateľ úspechu
Monitoring /
Postupujeme podľa plánu?
CIEĽ 1:
Znížíť objem odpadu na škole o 10% do konca júna 2016
AKTIVITA 1:
Osvetová a informačná kampaň v škole na tému ODPAD:
vytvorenie powerpointovej prezentácie na tému ODPAD a jej odprezentovanie v rámci vyučovania prírodovedných predmetov zodp: učitelia prírodovedných predmetov
T: do 30.11.2014 a do 30.11. 2015
powerpointová prezentácia na tému odpad, 1 odučená prídodovedná hodina s využitím prezentácie v každej triede, zapojených 80% žiakov a 7 zapojených pedagógov
súťaž o najkrajší plagát s tematikou ODPAD
vyhotovenie plagátu žiakmi a následné vyhodnotenie najkrajších diel žiakmi kolégia
zodp: koordinátorka ENV, žiaci užšieho kolégia
T: do 15.6. 2015 a do 31.1. 2016
7 najkrajších plagátov s tematikou odpad, zapojených 80% žiakov školy a užšie kolégium
aktualizácia nástenky zameraná na prioritnú tému ODPAD s využitím víťazných plagátov zodp: koordinátorka ENV, žiaci užšieho kolégia
T: do februára 2015 a do februára 2016
zhotovená nástenka vo vestibule školy, zapojení žiaci užšieho kolégia
AKTIVITA 2:
Urobiť prieskum na škole, za účelom zistenia:
– najproduktívnejšieho miesta odpadu na škole zodp: žiačky kolégia-J. Cibuľová, S. Radičová, D. Radičová
T: do 30. 6. 2015
rozhovor s upratovačkou a tiednymi učiteľmi, monitorovanie odpadkových košov v triedach a ostatných miestach na škole, zapojené tri žiačky z užšieho kolégia, upratovačka a triedni učitelia
– možností zníženia tvorby odpadu v škole vybratých aspoň 5 návrhov na riešenie, ktoré sa budeme snažiť zrealizovať, zapojených 80% žiakov II.stupňa a 12 pedagógov
AKTIVITA 3:
Zefektívnenie separácie odpadu na škole:
zavedenie separovania odpadu na miestach, kde doteraz nebol realizovaný zodp: koordinátorka ENV
T: do januára 2016
nádoby na separovaný odpad na chodbe, kde sídli manažment školy, v dielňach a na školskom dvore, zapojené vedenie školy, hospodárka školy a koordinítorka ENV
pridelenie nádob na zber bioodpadu zodp: koordinátorka ENV a žiaci užšieho kolégia
T: do júna 2015
nádoba na biodopad vo vestibule školy, v školskej kuchynke a na chodbe, kde sídli manažment školy, zapojení žiaci užšieho kolégia
výroba kompostoviska zodp: Ján Vranský
T: do júna 2015
kompostovisko na školskom dvore, zapojených 80% chlapcov II.stupňa a 2 pedagógovia
„Separohliadka“ zodp: žiaci užšieho kolégia a upratovačka
T: do júna 2016
hliadka na monitorovanie správnosti separovania na škole, tabuľka hodnotenia separácie v triedach, zborovni a na chodbe manažmentu školy, zapojené užšie kolégium a upratovačka
AKTIVITA 4:
Využitie odpadového materiálu (ďalej len OM) v rámci vyučovacieho procesu:
Šarkaniáda – šarkany vyrobené z OM zodp: triedni učitelia
T: október 2014 a október 2015
šarkany vyrobené z OM, s ktorými sa žiaci zúčastnia celoškolskej šarkaniády, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
výroba vianočných ozdôb a stromčekov z OM zodp: vyučujúci VYV a PVC
T: do decembra 2014 a 2015
výstava vianočných ozdôb a stromčekov v triedach, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
výroba Valentínky z OM zodp: vyučujúci VYV a PVC
T: do februára 2015, do februára 2016
výstava Valentínok vo vestibule školy a najkrajšie z nich zaradené do súťaže o Najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku pre žiakov ŠZŠ, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov.
výroba darčekov pre mamičky ku Dňu matiek z OM zodp: vyučujúci VYV a PVC
T: máj 2015 a 2016
darčeky pre mamičky, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
výrova darčekov pre obyvateľov Domova dôchodcov z OM zodp: vyučujúci VYV a PVC
T: do októbra 2015
darčeky pre obyvateľov DD, ktoré im budú odovzadné v rámci programu úcty k starším, zapojených 80% žiakov II.st. a 3 pedagógovia
výstava výrobkov z prírodného materiálu zodp: vyučujúci VYV a PVC
T: do novembra 2015
výstava výrobkov vo vestibule školy, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
výroba recyklovaného papiera z odpadového papiera na škole zodp: učitelia I.stupňa a II.stupňa PVC Deň Lesov-apríl 2016
T: do júna 2016
4 ks rôzne farebných hárkov recyklovaného papiera, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
úprava a starostlivosť o ekoučebňu zodp: asistent koordinátorky ENV
T: do júna 2016
vybudované schody zo starých pneumatík, ktoré sú súčasťou náučného chodníka, udržiavaná ekoučebňa, zapojených 80% žiakov II.stupňa a 3 pedagógovia
Artušový kruh – úprava zodp: koordinátor a asistent koordinátora ENVIRO
T: do júna 2016
upraviť lavičky a vybudovať stôl v Artušovom kruhu,vysadiť aspoň 5 druhov okrasných kríkov, zapojených 80% žiakov II.st. a 3 pedagógovia
AKTIVITA 5:
Deň Zeme – Týždeň Zelených škôl, zameraný na našu prioritnú tému ODPAD
zodp: koorinátoka ENV, asistent koordinátorky,učitelia PVC, žiaci užšieho kolégia
T: 22.4.2015 a 2016
Súťaž o najkrajší recykloodev-módna prehliadka žiakov ŠZŠ Klenovec, MŠ Klenovec, ZŠ Klenovec, výstavka prác žiakov z odpadových materiálov, Eko-hry na námestí, Čistenie studničky, exkurzia na Čističku odpadových vôd, propagačné materiály na tému minimalizácia odpadu.(zapojených 181 osôb)
AKTIVITA 6:
Environmentálna vychádzka -celoškolská environmentálna vychádzka zameraná na pozorovanie prírody, ochranu prírody, spojená so zbieraním odpadkov
zodp: koordinátorka ENV
T: september 2014, jún a september 2015, jún 2016
fotodokumentácia z vychádzky, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov
AKTIVITA 7:
Burza šatstva a malých ozdobných predmetov
zodp: Denisa Mináčová, žiačky II.stupňa
T: september, december 2014 a 2015, jún 2015 a 2016
fotodokumentácia z burzy a vyzbierané peniaze, odovzdané do organizácii UNICEFF, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov, rodičia žiakov
AKTIVITA 8:
Recyklovanie elektroodpadu s Recyklohrami:
plnenie zadávaných úloh v rámci Recyklohier zodp: koordinátorka ENV
T: do konca júna 2016
získané body za splnené úlohy, zapojených 80% žiakov a 10 pedagóogov
propagácia našej školy ako „zberného miesta elektroodpadu“ zodp: žiaci užšieho kolégia
T: november 2015 a apríl 2016
vyhotovených 6 letákov žiakmi kolégia, vylepené v obci a šklských zariadeniach v obci, zapojení žiaci užšieho kolégia
zaslúžená odmena – výber odmien žiakmi kolégia z katalógu odmien v Recyklohrách zodp: koordinátorka ENV a žiaci užšieho kolégia
T: do 5.6.2015 a 2016
odmena pre najaktívnejších žiakov užšieho kolégia a odmena pre triedu, ktorá je v tabuľke hodnotenia separácie v triedach, zapojení žiaci užššieho kolégia a koordinátorka ENV
odvoz elektroodpadu zodp: koordinátorka ENV
T: do 14.6.2015 a 2016
prázdna zberná nádoba na drobný elektroodpad a stará kotolňa, v ktorej elektroodpad väčších rozmerov skladujeme, zapojení 3 starší žiaci, koordinátorka ENV a firma ASEKOL, ktorá odvoz zabezpečuje
OSTATNÉ ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY NAŠEJ ŠKOLY:
Zdravá výživa
celoškolská akcia pri príležitosti Svetového dňa výživy – výroba jedopoduchých zdravých pokrmov – nátierky, ovocné a zeleninové šaláty, spoločná ochutnávka výrobkov
zodp: Miroslava Slatinská
T: 16.10.2014 a 2015
fotodokumentácia a článok na webke školy, 2 druhy žiakmi vyrobených nátierok, 2 druhy žiakmi vyrobených šalátov, zapojených 80% žiakov a 7 pedagógov
Celoškolská akcia pri príležitosti Svetového dňa vody
powerpointová prezentácia, prednáška a diskusia na tému Voda, hravé „“vodné aktivity““, návšteva vodnej nádrže Klenovec a ČOV, vyčistenie studničky, ktorú má naša škola na starosti
zodp. koordinátorka ENV, žiaci užšieho kolégia
T: 22.3.2015 a 2016
fotodokumentácia a článok na webke školy, zapojených 80% žiakov školy a 12 pedagógov
Apríl – mesiac lesov ako súčasť prírodovedného učiva
vytvorenie powerpointovej prezentácie a jej odprezentovanie v rámci vyučovania prírodovedných predmetov
zodp: vyučujúci prírodovedných predmetov
T: do 30.4.2015 a do 30.4. 2016
powerpointová prezentácia na tému les, 1 odučená prídodovedná hodina s využitím prezentácie v každej triede, zapojených 80% žiakov a 7 zapojených pedagógov
Učíme sa v prírode
realizácia vyučovacích hodín v ekoučebni
zodp: pedagógovia školy
T: do júna 2016
odučené vyučovacie hodiny, zapojených 80% žiakov a 10 pedagógov

EAP pre certifikačné obdobie: 2012/2013 – 2013/2014