Verejné obstarávanie

SÚHRNNÁ SPRÁVA O PODLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH S HODNOTOU NAD 1000 EUR

Podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

   a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

OBDOBIE: I. štvrťrok 2021

SUHRNNE_SPRAVY – 1.štvrť.2021

OBDOBIE: II. štvrťrok 2020

SUHRNNE_SPRAVY – 2.štvrť.2020

OBDOBIE: I. štvrťrok 2020

SUHRNNE_SPRAVY – 1.štvrť.2020

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2019

SUHRNNE_SPRAVY- 4.štvrť.2019

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2018

SUHRNNE_SPRAVY- 4.štvrť.2018

OBDOBIE: III. štvrťrok 2018

SUHRNNE_SPRAVY – 3.štvrť.2018