Propagácia projektu: Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok

O projekte:

Názov projektu:

„Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“

Miesto realizácie:

Špeciálna základná škola, Partizánska 909,

980 55 Klenovec

Názov operačného programu:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých    sektoroch

Investičná priorita:

4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Čas realizácie aktivít projektu:

od 07/2018 do 08/2020

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Zverejnené zmluvy:

Fotodokumentácia: