Propagácia projektu: Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok

O projekte:

Názov projektu:

„Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“

Miesto realizácie:

Špeciálna základná škola, Partizánska 909,

980 55 Klenovec

Názov operačného programu:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých    sektoroch

Investičná priorita:

4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Čas realizácie aktivít projektu:

od 07/2018 do 01/2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 448 529,43 €

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Špecifickým cieľom projektu je zníženie energetických nárokov na prevádzku školy a modernizácia prostredia potrebného k výučbe žiakov ako aj pedagógov. Projekt bude realizovaný jednou aktivitou „Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“, ktorá je plne v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej Výzvy, PO osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch s dôrazom na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, OPKŽP. Rekonštrukciou objektu sa zlepší jeho technický stav, zníži energetická náročnosť školského zariadenia a zlepšia psychohygienické požiadavky vyučovania.

Predmetom projektu je:

  1. rekonštrukcia, modernizácia stavebného objektu – komplexné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií,
  2. rekonštrukcia a modernizácia vykurovania – v objekte sa inštaluje kotol s kondenzačnou technológiou a vyššou efektívnosťou, inštalujú sa rekuperačné jednotky na spätné získavanie tepla pre zníženie potreby tepla na vykurovanie,
  3. rekonštrukcia a modernizácia rozvodov a prípravy TÚV – inštalácia stojatého kombinovaného zásobníkového ohrievača TÚV, vybudovanie fotovoltaickej elektrárne s inštalovaným výkonov 1890 Wp určenej pre prípravu TÚV,
  4. rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia – výmena pôvodných svietidiel za nové so svetelným zdrojom LED a doplnenie počtu svietidiel v zmysle STN EN 12 464-1.

Realizáciou projektu sa zabezpečí:

  1. Posilnenie environmentálneho aspektu rozvoja: zníženie energetickej záťaže pri prevádzke verejných budov – podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Rekonštrukciou sa budova ŠZŠ zaradila do kategórie A1 s takmer nulovou spotrebou energie.
  2. Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja: v dôsledku úspory nákladov na energie.
  3. Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja: podpora verejnoprospešných aktivít v dôsledku úspory nákladov (podpora záujmových združení).

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Zverejnené zmluvy:

Fotodokumentácia: