Spolupráca

Naša škola spolupracuje s najmä s rodičmi našich žiakov, ako aj s rôznymi organizáciami, inštitúciami i súkromnými osobami v obci Klenovec, i mimo obce.

Rodina

Najdôležitejšie pre nás je dobre spolupracovať s rodičmi a zákonnými zástupcami našich žiakov. Táto spolupráca je však dosť problematická, rodičia sú zväčša neprístupní riešeniu problémov s ich deťmi. Snažíme sa rôznymi aktivitami rodičov pritiahnuť do školy, zaujať ich, aktívne zapojiť do činnosti školy a ich detí. Na škole máme ustanovenú funkciu koordinátora spolupráce s rodinou a verejnosťou Mgr. Janku Mrnkovú, ktorá je veľmi tvorivá a aktívna.

Obecný úrad v Klenovci
MKS Klenovec, Obecná polícia

Spolupráca s Obecným úradom v Klenovci je veľmi dobrá, pani starostka Mgr. Zlata Kaštanová nám vždy ochotne pomôže, poradí, pri rôznych príležitostiach je nám poskytnutá drobná finančná alebo materiálna pomoc.
Pri príprave kultúrnych programov nám je vždy zdarma poskytnutá kinosála, kroje, alebo iné potrebné veci.
Pri riešení problémov so žiakmi, rodičmi nám ochotne pomáhajú komunitní pracovníci ako aj obecná polícia.

Občianske združenie RODON Klenovec

Veľmi dobrú spoluprácu máme s OZ RODON v Klenovci, najmä s predsedkyňou Stanislavou Zvarovou ako aj s Miladou Kochanovou. Pomáhajú nám najmä pri organizačnom zabezpečení rôznych aktivít, či akcií, pri príprave projektov, poskytujú nám vzácne rady.

ŠZŠ Hnúšťa a CŠPP pri ŠZŠ v Hnúšti, CPPPaP Rimavská Sobota

Naša škola veľmi dobre spolupracuje so ŠZŠ v Hnúšti, ako aj s psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou CŠPP. Odborníci tejto poradne nám pomáhajú riešiť problémy so žiakmi, či už v učení, alebo správaní. Okrem poradenskej činnosti zabezpečujú vyšetrenia žiakov, ktorých rodičia žiadajú o prijatie do našej školy, taktiež vykonávajú rediagnostiky našich žiakov podľa potreby.

ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec

V obci sa nachádzajú aj iné školy. V školskom roku 2008/2009 sme nadviazali intenzívnejšiu spoluprácu.
Organizujeme spoločne rôzne podujatia, kultúrne, športové, ale i vzdelávacie.

EvaSport

EvaSport patrí medzi najväčšie závody v obci, zamestnáva mnoho občanov Klenovca ako aj ľudí z okolia. Pracujú tam aj naši bývalí žiaci. Spolupráca s vedením je veľmi dobrá, poskytujú nám rôzny materiál na PV, zároveň nám bola poskytnutá aj finančná pomoc – sponzorstvo.

MUDr. Prokopová (pediater), MUDr. Ostricová (praktický lekár pre dospelých)

Naša škola spolupracuje so zdravotným strediskom a lekármi v ňom.

Domov dôchodcov a sociálnych služieb Klenovec

V tomto školskom roku 2008/2009 sme začali viac spolupracovať s riaditeľkou DDaSS v Klenovci pani Mgr. Katarínou Zamborovou, pripravili sme s deťmi pre obyvateľov domova kultúrne programy.

Rodina Michala Kováča (Sládkovičova 220, Klenovec)

Rodina Kováčová nám už niekoľko rokov poskytuje staršie obnosené šatstvo, rôzne nepotrebné predmety a knihy.

Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí v Rimavskej Sobote

  • Odbor služieb zamestnanosti – oddelenie informačno – poradenských a sprostredkovateľských služieb,
  • Odbor sociálnych vecí.

„Slnko pre všetkých“ – detský fond v Rimavskej Sobote

Už niekoľko rokov spolupracujeme s pani MUDr. Tomicovou z detského fondu, koordinátorom tejto spolupráce je naša vychovávateľka Majka Zigmundová.

Pri zabezpečení niektorých akcií školy nám okrem vyššie uvedených finančne pomohli v minulosti:

Inštal Parobek
Píla Pali
Demko Bar
Cirkevný zbor ev. av. Klenovec
Darina Hlôžková
Ing. Miroslav Machyniak
(Pán Ing. Machyniak má veľmi zaujímavú webovú stránku – www.vypilimevsetko.sk)