Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, sme si so žiakmi našej školy, pripomenuli dňa 21. marca 2022. Žiaci druhého stupňa robili aktivitu formou zážitkovej hry s názvom Rozmanitá trieda – každý z nás je hviezda. Cieľom aktivity bolo spoznávať rozmanitosť spolužiakov v triede. Dievčatá a chlapci potom vypracovali PL, kde písali, čo vystihuje ich vlastnú identitu. Neskôr ich nahlas čítali a porovnávali si navzájom, čo majú spoločné a v čom sa odlišujú. Aktivitou sa žiaci poučili, že každý človek je jedinečný a je dôležité rešpektovať rôzne záujmy a potreby iných spolužiakov.