Deň Zeme

V piatok sme si pripomenuli významný deň Deň Zeme (22. 4.), ktorý si každoročne pripomíname. Deň Zeme je ekologický sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopad ničenia životného prostredia. Mali by sme si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, treba chrániť poklady Zeme aj pre ďalšie naše generácie.

Zdrojom problémov je recyklácia, je to proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov a produktov. Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. Tým, že väčšina ľudí nerecykluje, vytvára sa odpad, ktorý znečisťuje naše životné prostredie.

Ochrana životného prostredia, zdravý život a krásna planéta Zem je pre nás všetkých neodmysliteľnou súčasťou života.

Deň Zeme u nás v škole sme začali edukačnými aktivitami v triedach a potom sme sa vybrali čistiť okolitú prírodu. Každoročne sa venujeme čisteniu okolia, ale tento rok bolo naše čistenie okolia aj súčasťou úlohy v Recyklohrách v spolupráci s Fusaklami.

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ do ktorého je naša škola zapojená, je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. 

Našou usilovnou prácou sa nám podarilo vyčistiť časť obce Klenovec, smerom do Pavlínky, vyzbierali sme 10 vriec rôzneho odpadu a dúfame, že o rok už nenájdeme toľko odpadkov a ľudia si uvedomia, že odpadky nepatria do prírody. Správajme sa k prírode slušne a zodpovedne.